Departamento ng mga Eleksyon

Nagsasagawa kami ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Leaf illustration with Filipino text that says Go Paperless! Go Green! Review your voter pamphlet on your screen!
Maging makakalikasan! Mag-paperless na!

Alam ba ninyo na puwede ninyong ipahinto ang pagpapadala sa koreo ng inyong Pamplet para sa Botante? Sagipin ang mga puno at makatipid sa mga dolyar na buwis sa pamamagitan ng pagpili ng digital na Pamplet.

Services

Tungkol sa

Misyon naming magbigay ng pantay-pantay na access sa pagboto at mga serbisyong kaugnay ng eleksyon at magsagawa ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Makipag-ugnayan

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
View location on google maps

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email sfvote@sfgov.org to submit a request.