Departamento ng mga Eleksyon

Nagsasagawa kami ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Logo with text: The SF Department of Elections I Voted! Sticker Design Contest. Enter at sfelections.org/stickercontest
Tinatawagan ng pansin ang mga taga-San Francisco!

Nasasabik kaming i-anunsyo ang Paligsahan para sa Disenyo ng opisyal na “Bumoto Ako!” na Sticker! Inaanyayahan namin kayo na makilahok at ipamalita ang tungkol dito!

Services

Tungkol sa

Misyon naming magbigay ng pantay-pantay na access sa pagboto at mga serbisyong kaugnay ng eleksyon at magsagawa ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Makipag-ugnayan

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
View location on google maps

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email sfvote@sfgov.org to submit a request.