Departamento ng mga Eleksyon

Nagsasagawa kami ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

I voted sticker featuring a seal, parrots, golden gate bridge and flowers
Maghanda para sa Marso 2024 Primaryang Eleksyon Para sa Pagkapangulo!

Alamin kung paano maaapektuhan ng kinakatigang partido sa inyong rekord bilang botante ang inyong balota nitong gaganapin na eleksyon, kilalanin ang mga kandidato at panukala, at siyasatin ang mga opsyon sa pagboto. Matapos ay sagutin ang tatlong mabilis na katanungan sa Vote Ready Tool upang makakuha ng plano sa pagboto na sinadya para lamang sa inyo!

Services

Tungkol sa

Misyon naming magbigay ng pantay-pantay na access sa pagboto at mga serbisyong kaugnay ng eleksyon at magsagawa ng malaya, patas, at gumaganang mga eleksyon para sa Lungsod at County ng San Francisco.

Makipag-ugnayan

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102
View location on google maps

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email sfvote@sfgov.org to submit a request.