Gamitin ang sidewalk o parking lane para sa iyong negosyo

Isang libreng pansamantalang permit sa Mga Pinagbabahagiang Espasyo para gamitin ang sidewalk o parking lane para sa mga pagpapatakbo sa negosyo, tulad ng upuan, pag-dine in, o retail na pag-pick up.

Anong gagawin

Basahin ang content na ito sa Español o 中文 o Filipino 

Puwede kang mag-apply na gamitin ang sidewalk o parking lane. 

Para sa outdoor na negosyo, hindi ka puwedeng gumamit ng:

 • Linya ng trapiko (para sa mga bisikleta at sasakyan)
 • Bus stop
 • Red o blue curb zone

Puwede kang mag-apply na gumamit ng outdoor na espasyo, at makikipagtulungan kami sa iyo para makahanap ng espasyo na malapit sa iyong negosyo.

Hindi mo kailangan ng permit sa Mga Pinagbabahagiang Espasyo kung may permit ka na para sa pag-upo outdoor sa sidewalk. Hindi mo kailangan ang permit na ito kung mayroon kang outdoor na espasyo tulad ng yard o patio. Kailangan mo lang mag-apply kung gusto mong gamitin ang parking lane o kailangan mo ng karagdagang espasyo.

1. Tingnan ang aming mga panuntunan

Paggamit ng outdoor na negosyo

Dapat mong sundin ang mga panuntunan ng Lungsod para magamit ang espasyo sa harap ng iyong negosyo:

 • Sumunod sa mga protocol sa physical distancing
 • Magpaskil ng kopya ng permit sa oras ng negosyo
 • Para magamit ang sidewalk para sa aktibidad sa negosyo, dapat kang gumawa at magpanatili ng diretso at malinaw na daanan na hindi bababa sa 6 na talampakan (2 yarda) ang lapad sa iyong buong sidewalk.
 • Sumunod sa Batas sa Mga May Kapansanag American (Americans with Disabilities Act, ADA) at sa SF Better Streets Plan
 • Panatilihing walang nakaharang sa mga curb ramp, pinto, driveway, fire escape, at koneksyon ng Fire Department
 • Papanatilihin ang muwebles sa inaprubahang lugar
 • Huwag maglagay o mag-imbak ng mga food tray o cart sa sidewalk o parking lane
 • Panatilihing walang basura, debris, at tirang pagkain ang parking lane at sidewalk, sa lahat ng pagkakataon.
 • Huwag harangan ang sidewalk sa tabi ng bus stop, blue curb zone, white curb zone, o bike rack

Mga karagdagang panuntunan sa sidewalk

 • Magbigay at gumamit ng mga aprubadong diverter
 • Panatilihing walang advertising ang muwebles at mga diverter
 • Ipapasok ko ang furniture at mga diverter kapag nagsasara ako araw-araw.

Mga karagdagang panuntunan sa upuan sa parking lane

Tingnan kung paano gamitin ang espasyo ng sidewalk o parking lane para sa iyong negosyo

Check our guidelines to make your sidewalk or parking lane accessible.

2. Magpasya kung paano gamitin ang iyong espasyo

Puwede mong gamitin ang sidewalk o parking lane para sa:

 • Social distancing na espasyo kung saan pipila ang iyong mga customer
 • Puwedeng upuan o pag-dine in
 • Retail na paggamit

Puwede kang gumamit ng parking lane bilang lugar para sa pag-pickup sa curbside para sa mga sasakyan.

Kung gusto mong gumamit ng parking lane, sukatin kung ilang talampakan sa curb ang gusto mong gamitin. 

Kung may mga de-metrong espasyo sa paradahan, bilangin kung ilang de-metrong espasyo ng paradahan ang gagamitin mo.

Kung gusto mong gamitin ang parking lane para sa puwedeng upuan o pag-dine in, magpasya kung ilang mesa at upuan ang gagamitin mo sa parking lane.

You may use a parking lane as a curbside pickup area for cars.

If you want to use a parking lane, measure how many feet along the curb you want to use. 

If there are metered parking spaces, count how many metered parking spaces you will use.

If you want to build a platform or other structure, follow the Shared Spaces design guidelines for structures in the parking lane.

3. Makipag-usap sa iyong mga kapitbahay para gamitin ang kanilang espasyo

Kung gusto mong gamitin ang espasyo sa harap ng mga kalapit na ari-arian, kakailanganin mo ng pahintulot mula sa may-ari ng ari-arian o sa umuupa.

Kung sasang-ayon sila, kakailanganin mong mag-upload ng screenshot o scan ng kanilang nakasulat na pahintulot sa iyong aplikasyon. 

Kakailanganin din namin ang kanilang pangalan at ang address ng lokasyon.

4. Suriin at ihanda ang iyong mga dokumento sa insurance

Dapat ay mayroon kang hindi bababa sa $1 milyon na saklaw sa insurance sa pangkalahatang komersyal na pananagutan.  Dapat kasama sa iyong saklaw kung paano gagamitin ang iyong outdoor na espasyo tulad ng pananagutan sa alak. 

Dapat kang magpanatili ng insurance sa sweldo ng mga manggagawa (workers compensation) sa mga halagang naaayon sa batas. 

Kasama dapat sa iyong insurance ang Lungsod at County ng San Francisco bilang karagdagang may insurance o pangkalahatang pag-endorso.

Dapat mong i-upload ang 3 hiwalay na dokumento sa insurance na ito kapag nag-apply ka. Kunan ng larawan o i-scan ang mga dokumentong ito:

 1. Isang sertipiko ng insurance (certificate of insurance, COI) kasama ang iyong impormasyon sa saklaw
 2. Isang may insurance na pag-endorso na nakapangalan sa Lungsod at County ng San Francisco bilang karagdagang may insurance o pangkalahatang pag-endorso (Halimbawa ng pag-endorso sa insurance)
 3. Isang waiver of subrogation para sa insurance sa suweldo ng mga manggagawa (Halimbawa ng waiver of subrogation)

Posibleng kailanganin mong tanungin ang iyong insurer para ibigay ang mga dokumentong ito.

5. Mag-apply

Tatanungin ka namin tungkol sa:

 • Iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan
 • Lokasyon at impormasyon ng iyong negosyo
 • Paano mo gagamitin ang espasyo

Ia-upload mo rin ang iyong mga dokumento ng insurance at sasang-ayon ka sa iyong mga responsibilidad.

Aabutin ito ng humigit-kumulang 15 minuto.

Magpapadala kami sa iyo ng email ng kopya ng iyong aplikasyon at impormasyon tungkol sa susunod na gagawin.

6. Pagkatapos mong mag-apply

Kung nag-apply ka para gamitin ang espasyo sa sidewalk, puwede mo nang simulang gamitin ang espasyong ito pagkalipas ng 2 araw ng negosyo. Makikipag-ugnayan kami sa iyo kung makakakita kami ng mga isyu sa iyong mga dokumento sa aplikasyon o insurance. Dapat kang maglaan at gumamit ng mga diverter.

Kung nag-apply ka para sa isang parking lane, magpapadala kami ng email sa iyo sa loob ng 3 araw ng negosyo sa mga susunod na hakbang.

Pagkatapos mong makuha ang iyong permit, dapat kang maglaan at gumamit ng mga harang o diverter para sa trapiko bago gamitin ang outdoor na espasyo.

Puwede naming hilingin sa iyo na kumuha ng larawan ng iyong espasyo at i-email ito sa amin.

Alamin ang aasahan pagkatapos mong mag-apply para magamit ang sidewalk o parking lane.

Special cases

Pagbebenta ng alak

Hindi pinapayagan sa permit na ito ang pagbebenta ng alak sa labas.

Kung gusto mong magbenta ng alak sa iyong outdoor na espasyo, tingnan ang pinakabagong gabay mula sa Departamento ng Pagkontrol sa Nakakalasing na Inumin ng Estado ng California (California State Department of Alcohol Beverage Control).

Entertainment or amplified sound outdoors

If you want to have entertainment or amplified sound outdoors, you will have to apply for a Just Add Music (JAM) permit for Shared Spaces, outdoor dining, small gatherings, outdoor fitness classes, farmer’s markets, and other activities held outside. 

Negosyong may maraming lokasyon

Kung ang iyong negosyo ay may mahigit sa isang lokasyon, dapat kang indibidwal na mag-apply para sa bawat lokasyon.

Gamitin ang espasyo sa kalsada
Gamitin ang espasyo ng Port

Kung gusto mong gumamit ng espasyo na pinapatakbo ng Port ng San Francisco (Port of San Francisco), mag-apply para sa programa ng Mga Pinagbabahagiang Espasyo ng Port.

Gamitin ang espasyo ng Parke

Kung gusto mong gamitin ang espasyong pinapatakbo ng Departamento ng Libangan at mga Park ng San Francisco (San Francisco Recreation and Parks Department), isumite ang iyong inquiry dito.

Iba pang pampublikong espasyo para sa aktibidad sa negosyo

Sa Hunyo 15, 2020, bubuksan namin ang mga aplikasyon para magamit ang pampublikong espasyo na kinokontrol ng Departamento ng Libangan at mga Park (Recreation and Parks Department), Port ng San Francisco (Port of San Francisco), at iba pang departamento ng Lungsod.

Bakit namin binubuksan ang mga pampublikong espasyo para sa mga negosyo?

Mas pinapadali ng Lungsod para sa mga negosyo na gumamit ng outdoor na negosyo. Mas ligtas na makipagnegosyo sa kabas sa panahon ng outbreak ng coronavirus. Ang mga negosyo ay puwedeng magbukas ulit o mag-expand sa sidewalk at parking lane habang pinapanatili nating malusog at ligtas ang ating mga residente.

Humingi ng tulong

Last updated July 23, 2020