Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa isang taong lampas 3 taong gulang

Ang mga katibayan ng kapanganakan ay available online, sa personal, at sa pamamagitan ng koreo

Anong gagawin

Kung kailangan ninyo ng katibayan ng kapanganakan para sa batang wala pang 3 taong gulang, pumunta sa Tanggapan ng Mga Vital Record ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan.

Mag-order online mula sa VitalChek.com

Maaari kayong online na mag-order ng katibayan ng kapanganakan sa pamamagitan ng VitalChek para sa sinumang higit sa 3 taong gulang.  

Mga Bayarin:

 • $29 para sa bawat paghahanap
 • $12.95 na bayarin sa VitalChek
 • $19 na shipping para sa UPS Air (opsyonal)

Naniningil kami ng $29 para sa paghahanap, kahit hindi namin mahanap ang inyong talaan. Kasama sa bayarin sa paghahanap ang kopya ng katibayan ng kapanganakan, kung mahahanap namin ito.

Kung gusto ng higit sa isang kopya ng katibayan ng kapanganakan, kailangan ninyong magbayad ng $29 bawat isa.

Ipapadala namin sa iyo ang kopya ng iyong katibayan ng kapanganakan sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo. 

Maaari kang tumawag sa VitalChek sa (800) 708-6733 para alamin ang status ng isang order o kung mayroon kang mga tanong. 

In-Person

In-Person

Pumunta sa Opisina ng County Clerk

Maaari kang mag-apply para makakuha ng katibayan ng kapanganakan sa personal sa Opisina ng County Clerk. Ang katibayan ng kapanganakan ay dapat na para sa isang taong:

 • ipinanganak sa San Francisco
 • ipinanganak pagkalipas ng 1906
 • lampas 3 taong gulang

Ang taong nag-a-apply ay dapat na magdala ng walang bisang ID na may larawang inisyu ng pamahalaan.

Para makatipid sa oras, maaari mo ring dalhin ang iyong nakumpletong form ng aplikasyon.

Maaari kayong magbayad sa pamamagitan ng cash, credit card o tseke (mula sa isang bangko sa US). Maaari rin kayong magbayad sa pamamagitan ng money order o cashiers check, sa mga US dollar.

Office of the County Clerk

Room 162
1 Dr. Carlton B Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 3:45 pm

View location on google maps

Sarado sa mga pampublikong pista opisyal

Mail

Mail

1. Punan ang form

I-download ang PDF at ilagay ang iyong mga detalye.

2. Gawing notaryado ang pahayag

Dalhin ang iyong form sa isang notaryo sa publiko at ipanotaryo ito. 

Hindi mo kailangang ipanotaryo ang iyong aplikasyon para sa isang Kopyang Pang-impormasyon. Sertipikado ang mga kopyang pang-impormasyon, pero may naka-print sa mga ito na “Pang-impormasyon: Hindi valid na dokumento para magsaad ng pagkakakilanlan.”

3. Ipadala ang iyong aplikasyon sa pamamagitan ng koreo

Dapat mong isama ang:

 • ang iyong aplikasyon
 • naipanotaryong sinumpaang pahayag
 • self-addressed at naka-stamp na sobre
 • $29 na bayad 

Maaari kang magbayad gamit ang personal na tseke. Ang iyong personal na tseke ay dapat na:

 • naka-print dito ang pangalan ng may-ari ng account
 • mula ito sa isang bangko sa USA
 • payable ito sa "SF County Clerk"

Makukuha mo ang iyong katibayan ng kapanganakan sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo.

Office of the County Clerk

City Hall, Room 160
1 Dr. Carlton B Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 8:00 am to 4:00 pm Mga Oras ng Pagpoproseso

View location on google maps

Sino ang maaaring kumuha ng katunayan ng kapanganakan

Maaari kang mag-apply para sa Sertipikadong Awtorisadong Kopya ng katibayan ng kapanganakan para:

 • Sa iyong sarili
 • Sa iyong anak
 • Sa iyong asawa, magulang, lolo't lola, apo, kapatid, o nakarehistro sa estadong domestic partner

Maaring humiling ang sinuman ng pang-impormasyong kopya ng katibayan ng kapanganakan.

Espesyal na mga kaso

Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa ibang tao

Kumuha ng katibayan ng kapanganakan para sa ibang tao

Maaari rin kayong mag-apply para sa naka-certify na kopya ng katibayan ng kapanganakan kung kayo ay:

 • May awtorisasyon mula sa isang sertipikadong kautusan ng hukuman
 • Mayroong power of attorney at may maipapakitang sertipikadong kopya ng iyong dokumento ng Power of Attorney
 • Tagapagpatupad ng ari-arian ng tao, na may mga dokumento ng ari-arian para patunayan ito
 • Nagtatrabaho para sa isang ahensiya ng pamahalaan at maipapakita mo ang iyong ID sa trabaho

Hindi kami nagbibigay ng mga sertipiko sa mga empleyado ng pamahalaan para sa personal na paggamit.
 

Humingi ng tulong

Clerk ng County

County Clerk Vital Records
City Hall, Room 162
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94103
View location on google maps

Pagpoproseso: Lunes hanggang Biyernes, 8 am hanggang 3:45 pm Impormasyon lang: Lunes hanggang Biyernes, 4 hanggang 5 pm Sarado sa mga pampublikong pista opisyal

Last updated June 30, 2022