Opisina ng Maliliit na Negosyo

Sentro ng impormasyon para sa maliliit na negosyo ng San Francisco.

Makakuha ng tulong sa mga permit para sa iyong maliit na negosyo

Bisitahin kami sa Permit Center (49 South Van Ness) para sa tulong sa mga permit.

Services

cartoon of a person holding up a completed tax form, with a pile of cash in front of them
Maghabol ng nare-refund na credit sa buwis ng negosyo mula sa IRS

Kung mayroon kayong negosyong may mga empleyado habang may pandemya ng COVID-19, posibleng maging kwalipikado kayo para sa Credit sa Buwis para sa Pagpapanatili ng Empleyado.

Events

There are no upcoming events right now.


Mga Makukuhang Tulong

Mga resource para sa mga hamon sa negosyo

Tungkol sa

Ang Opisina ng Maliliit na Negosyo ang sentro ng impormasyon ng Lungsod para sa maliliit na negosyong matatagpuan sa Lungsod at County ng San Francisco.

Ang aming misyon ay pantay-pantay na masuportahan, mapanatili at maprotektahan ang maliliit na negosyo sa San Francisco. Nagbibigay kami ng mga mataas na kalidad na direktang serbisyo at programa, humihikayat kami ng mga praktikal na solusyon sa patakaran, at nagsisilbi kaming tagapagsulong para sa komunidad ng iba't ibang maliliit na negosyo sa San Francisco.

Mag-subscribe sa aming newsletter

Sign up

Mga tao

Aming team

3194,
Katy Tang
Executive Director
3194,
Kerry Birnbach
Senior Policy Analyst / Commission Secretary
3194,
Richard Kurylo
Legacy Business Program Manager
3194,
Martha Yanez
Business Assistance Center Supervisor / Case Manager
3194,
Carol  Cheng
Case Manager
3194,
Michelle Lynch Reynolds
Small Business Programs & Communications Manager
3194,
Morgan Heller
Small Business Permit Specialist
3194,
Rachel  Leong
Small Business Permit Specialist
3194,
Walter Monge
Case Manager / Neighborhood Anchor Business Coordinator
3194,
Iris Lee
Commercial Vacancy Manager
3194,
Marianne Thompson
Small Business Engagement Specialist
3194,
Jossiel Cruseta
Director
San Francisco Small Business Development Center
3194,
Lawrence  Liu
Client Success Specialist
San Francisco Small Business Development Center
3194,
Jessica  Wan
Client Success Specialist
San Francisco Small Business Development Center

Makipag-ugnayan

City Hall

1 Dr Carlton B. Goodlett Place
Room 140
San Francisco, CA 94102

Mon to Fri, 9:00 am to 5:00 pm (sarado mula tanghali - 1:00 pm)

View location on google maps

Phone

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email sfosb@sfgov.org to submit a request.

Archived website

See previous website archived August 2022.