May kaugnayan City Administrator

Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs

Nag-o-operate at nagpopondo kami ng mga programang nakakatulong sa mga imigrante. Tinutulungan din namin ang Lungsod na matugunan ang Language Access Ordinance.

Four community ambassadors sit and smile at the registration table for the citizenship workshop.
Attend a free citizenship workshop

Get free help with your U.S. citizenship application from trusted community partners.

Services

Woman in face mask puts her election ballot in mailbox
Ang boto mo ay boses mo.

Alam ba ninyo na maaaring humingi ng mga materyales sa pagboto na isinalin sa ating wika? Nagbibigay ang San Francisco Department of Elections ng mga serbisyo at materyales para sa mga botante sa wikang Ingles, Tsino, Espanyol, at Pilipino.

Mga Makukuhang Tulong

Makipag-ugnayan

50 Van Ness Ave
San Francisco, CA 94102
View location on google maps

Phone

OCEIA

Humiling ng mga pampublikong rekord

Email civic.engagement@sfgov.org to submit a request.

Archived website

See previous website archived June 2022.