Paligsahan para sa Disenyo ng "Bumoto Ako" na Sticker ng San Francisco

Salamat sa pakikibahagi sa kauna-unahang paligsahan para sa disenyo ng “Bumoto Ako!” na sticker ng San Francisco.

Sa pagitan ng Agosto 21 at Setyembre 22, nagsumite ng higit sa 650 na mga disenyo ang mga taga-San Francisco! Maaari ninyong i-check ang aming Sticker Map para tingnan ang mga bilang ng mga pagsusumite mula sa bawat Superbisoryal na Distrito.

Tingnan ang siyam na mga finalist dito.

Sarado na ang panahon para sa pagpili ng publiko. 

May mga karagdagang katanungan?

Tingnan ang aming pahina para sa Mga Madalas Itanong kaugnay sa paligsahan para sa Disenyo ng “Bumoto Ako” na Sticker.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated October 26, 2023