Ang aming Racial Equity Action Plan

Inaatas ng isang lokal na 2019 batas na magkaroon ang bawat departamento ng Lungsod ng Racial Equity Action Plan (REAP) o Planong Aksyon para sa Makatuwirang Pagkakapantay-pantay ng mga Lahi.

Noong 2020, isang grupo ng mga boluntaryong kawani ang sumali kay Direktor John Arntz upang buoin ang aming Racial Equity Team. Sa taong iyon, natapos nila ang aming unang REAP. (Basahin ang buong teksto ng aming kasalukuyang REAP dito.)

Batay sa Office of Racial Equity Framework, ang aming REAP ay sumasaklaw sa pitong pangunahing paksa:

  1. Pag-eempleyo at Pag-rerecruit;
  2. Pagpapanatili at Promosyon;
  3. Disiplina at Paghihiwalay;
  4. Magkakaiba at Pantay na Pamumuno;
  5. Mobilidad at Propesyonal na Pag-unlad;
  6. Kultura na may Inklusyon at Pagsasama-sama ng Organisasyon; at
  7. Mga Lupon at Komisyon.

Ipinapaliwanag ng aming REAP kung ano ang gagawin namin para makabuo ng mas inklusibong lugar ng trabaho, kabilang ang:

  1. Pagbabago sa mga kasanayan sa pagre-recruit at pag-eempleyo upang makaakit ng mas magkakaibang grupo ng mga aplikante;
  2. Pagtulong sa mga empleyado na mahanap at magamit ang mga benepisyo ng Lungsod at propesyonal na pagsasanay; at
  3. Paglinang ng kapaligiran sa lugar ng trabaho kung saan nararamdaman ng lahat ng empleyado na sila’y pinahahalagahan at sinusuportahan.

Noong Abril 2022, inilabas namin ang aming Racial Equity Progress Report 2021. Noong Mayo 2023, inilabas namin ang aming Racial Equity Progress Report 2022Upang magbigay ng komento sa paksang ito, mangyaring mag-email sa amin o tumawag sa 415-554-4310.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated May 8, 2023