Alamin kung kailan kailangan ng mga mask

Mas epektibo ang mga N95, doble, at medical mask na maayos ang pagkakalapat. Paigtingin ang iyong proteksyon kapag dumarami ang mga kaso.

Kung kailan mainam ang mga mask

Mainam na isuot ang mga mask bilang proteksyon laban sa pagkuha o pagkalat ng Covid kapag:

Nakakatulong ang mga mask na pigilan ang pagkalat ng virus. Pinoprotektahan ng mga ito ang mga indibidwal, ang mga may sakit, at ang mga hindi makapagpabakuna, tulad ng maliliit na bata.

Ito ang pinakaligtas na opsyon sa mga pampublikong lugar na nasa loob ng gusali at sa mga lugar na matao o hindi maganda ang ikot ng hangin.

Maaari magsuot ng mask ang mga tao, kahit na hindi ito kinakailangan. Respetuhin ang mga desisyon ng ibang tao kaugnay ng kanilang kalusugan.

Kailan ka dapat magsuot ng mask

Anuman ang iyong status sa pagpapabakuna, magsuot ka dapat ng mask kapag ikaw ay:

 • Naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan (kasama ang anumang waiting room)
 • Nasa mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga at mga sentro ng pangangalaga sa nasa hustong gulang at matatanda
 • Nasa loob ng mga shelter para sa walang tirahan, mga sentro ng pagpapalamig at pagpapainit, at shelter para sa emergency
 • Nasa loob ng bilangguan
 • Nasa loob ng lahat ng gusali ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan

Dapat rin kayong magsuot ng mask saanman may negosyo, operator ng venue, o host na nagpasyang hilingin sa lahat na magsuot ng mask. Palaging magdala ng mask sakaling kailangan ninyo ito.

Lubos na inirerekomenda sa transportasyon

Lubos na inirerekomenda ang mga mask kapag kayo ay:

 • Sa pampublikong transportasyon (o mga looban)
 • Nagmamaneho ng o nakasakay sa isang taxi o rideshare na sasakyan (kahit mag-isa ka lang)

Posibleng gustuhin ng isang organisasyon ng transportasyon ng higit pang proteksyon at hilingin sa lahat na magsuot ng mask. Dapat ninyong sundin ang mga kinakailangan ng organisasyon sa pagsusuot ng mask.

May masamang pakiramdam, nagpositibo, o may nakadikit

Mga bata at mask

Hindi dapat magsuot ng mga mask ang mga batang wala pang 2 taong gulang. Maaaring hindi sila makahinga.

Hindi kinakailangan ang mga mask sa personal na pinapasukang paaralan, mga programa ng kabataan, at mga programa sa pangangalaga ng bata maliban kung pipiliin ng inyong paaralan o programa na iatas ito. Makipag-ugnayan sa inyong paaralan o programa para alamin kung kailangan ninyong magsuot ng mask.

Sino ang hindi kinakailangang magsuot ng mask

Hindi ninyo kailangang magsuot ng mask kapag kinakailangan ito kung:

 • Ikaw ay may pisikal, intelektuwal, o developmental na kapansanan na dahilan kung bakit hindi ka makapagsuot ng mask.
 • Mayroon kang sulat mula sa isang medikal na propesyonal na nagsasabing hindi mo kailangang magsuot nito dahil sa iyong kundisyon. Hindi kailangang ipaliwanag ng dokumento ang iyong medikal na kundisyon. Dapat kasama sa dokumentasyon ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at lisensya ng medikal na propesyonal.
 • Magiging dahilan ka ng panganib sa kaligtasan sa trabaho (ayon sa mga itinalagang gabay sa kalusugan at kaligtasan) sa pamamagitan ng pagsusuot ng kahit ano sa iyong mukha habang nasa trabaho.
 • Ikaw ay nahihirapang huminga o hindi nakakapag-alis ng iyong mask nang hindi nagpapatulong.
 • Ikaw ay bingi at gumagamit ng mga paggalaw ng mukha at bibig bilang bahagi ng pakikipag-ugnayan. Dapat mong alisin ang iyong mask habang nakikipag-ugnayan.

Magsuot ng mga mask na maayos ang pagkakalapat at nagsasala ng virus (sakit)

Para maging epektibo, dapat ganap na matakpan ng mga mask ang iyong ilong at bibig.

Magsuot ng mga mask na may magandang filtration. Hinaharangan ng mga ito ang mga particle ng virus (sakit) para hindi ito lumusot sa mask mismo.

Narito ang mga uri ng mask mula sa materyal na pinakaepektibo hanggang pinakahindi epektibo:

 • Mga N95, KN95, at KF94 respirator
 • Mga medical mask na maayos ang pagkakalapat
 • Mga mask na gawa sa tela

Gawa mula sa pinakaepektibong materyal ang mga N95 at mga katulad na respirator, habang ang mga mask na gawa sa tela ay gawa sa pinakahindi epektibo. Makakatulong din ang pagdodoble ng mask.

Mga N95, KN95, at KF94 mask

Mas mahusay na nasasala ng mga N95, KN95, at KN94 mask ang mga particle ng COVID-19 kaysa sa iba pang mask.

Hangga't maayos ang pagkakalapat ng mga ito sa iyo, nakapagbibigay ang mga ito ng karagdagang proteksyon.

Natutugunan ng mga N95 mask ang mga pamantayan ng U.S. Natutugunan ng mga KN95 at KF94 mask ang mga internasyonal na pamantayan.

Mga medical mask

Ang mga medical mask ay mga surgical o disposable na face mask na gawa sa tamang materyal. Pero kadalasan ay maluwag ang mga medical mask.

Maghanap ng mga mask na may:

 • 3 layer
 • Naa-adjust na nose wire
 • Mga panali sa halip na mga ear loop dahil posibleng maayos nito ang pagkakalapat
 • Pumasa sa ASTM F2100 o ASTM F2100 level 2

Ang ASTM ay nangangahulugang American Society for Testing and Materials. Isang magandang minimum ang ASTM F2100 mask. Ang mask na pumasa sa ASTM F200 level 2 ay gawa sa materyal na mas mahusay sa pagsasala ng virus (sakit).

Maaari mong ayusin ang pagkakalapat ng mga medical mask sa iba't ibang paraan gaya ng paggamit ng mask fitter o brace.

Pagsusuot ng dobleng mask

Ang pagsusuot ng dobleng mask ay isang epektibong paraan para mapaganda ang filtration at pagkakalapat.

Magsuot muna ng medical mask dahil mas mahusay ang materyal nito sa pagharang sa mga particle ng virus (sakit). Pagkatapos ay magsuot ng masikip na mask na gawa sa tela sa ibabaw nito para mapaganda ang pagkakalapat ng mask sa iyong mukha.

Mga mask na gawa sa tela

Hindi kasing-epektibo ng mga N95 respirator, medical mask na maayos ang pagkakalapat, o pagdodoble ng mask ang mga mask na gawa lang sa tela.
 
Para maging mas epektibo, ang mga mask na gawa sa tela ay dapat may:

 • Dalawang layer ng masinsing hinabing cotton na may pangatlong layer na hindi hinabing tela. Ang pangatlong layer ay maaaring isang mask filter insert, o synthetic na tela gaya ng polypropylene
 • Mga nose wire para mabawasan ang awang sa paligid ng ilong
 • Mga naa-adjust na ear loop o strap na nakapaikot sa ulo para mabawasan ang mga awang sa paligid ng mukha

Hindi kasing-epektibo ng mga inirerekomendang alternatibo ang mga mask na gawa sa tela na may iisang layer lang.

Kailan dapat magsuot ng mas epektibong mask

Mas mainam na magsuot ng N95, KN95, KF94, dobleng mask, o nakalapat na medical mask kapag ikaw ay:

 • May mga kasamang taong mas may mataas na panganib na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19
 • Nag-aalaga o nakatira kasama ng mga taong may COVID-19 o nalantad dito
 • Nasa loob kasama ng mga taong hindi nabakunahan o kung saan hindi mo alam kung nabakunahan ba sila
 • Nasa loob na may hindi magandang bentilasyon
 • Sa mga mataong lugar kung saan hindi ka makakalayo sa ibang tao

Panatilihin itong malinis

Kung nasa labas ka ng iyong bahay at nabasa ang iyong pantakip sa mukha, maghanda ka ng isa pang pantakip sa mukha upang mapalitan ito.

Labhan nang madalas ang iyong mga reusable na pantakip sa mukha, pinakamainam pagkatapos ng bawat paggamit. Labhan ang mga ito sa pinakamaligamgam na tubig na posible, patuyuin ang mga ito sa pinakamataas na heat setting, at iwanan ang mga ito sa dryer hanggang sa tuluyang matuyo.

Linisin ang iyong mga kamay bago at pagkatapos hawakan ang iyong mukha, mask, o pantakip sa mukha.

Ang CDC ay may mga tagubilin kung paano suotin at linisin ang iyong pantakip sa mukha

Last updated June 22, 2022