Ano ang dapat gawin kapag nalantad sa COVID-19

Magpasuri. Magsuot ng mask kapag kailangan. At kung hindi ka up-to-date sa mga bakuna, mag-quarantine din.

Anong gagawin

Kapag nagkaroon ka ng malapit na pakiki-ugnay, o potensyal na pagkakalantad, sa isang taong may Covid-19, posibleng mayroon ka ng virus. Para makita kung magkakasakit ka at para mabawasan ang panganib ng pagkalat ng virus, gawin ang mga hakbang na ito.

Magpasuri

Anuman ang status ng iyong bakuna, kapag nagkaroon ka ng close contact o may kasama ka sa bahay na may COVID-19, magpasuri 5 araw matapos kang unang malantad.

Opsyonal ang pagpapasuri nang mas maaga upang malaman kung positibo ka. Ngunit dapat mo itong pag-isipan upang magawa mong:

  • Makakuha ng mas maagang access sa mga opsyon sa paggamot, lalo na kung immunocompromised ka.
  • Ipaalam nang mas maaga sa mga tao na maaaring nalantad sila.

Manatili sa bahay kung hindi ka up-to-date

Para sa mga hindi up-to-date sa mga bakuna:

  • Kailangan mong manatili sa bahay at lumayo sa ibang tao nang 5 araw
  • Kung kailangan mong makasama ang ibang tao sa panahong ito, magsuot ng mask
  • Pagkatapos ng 5 araw, kung makakuha ka ng negatibong pagsusuri o hindi ka nagkaroon ng mga sintomas, pwede kang lumabas ng bahay.

Patuloy na magsuot ng mask kapag kasama ang ibang tao, nang 10 araw matapos ng malapit mong pakiki-ugnay, lalo na kapag nasa loob. Bagaman hindi kinakailangan, mababawasan mo ang panganib ng pagkalat mo ng virus.

Sa panahon ng iyong pag-quarantine, huwag pumunta sa trabaho, sa paaralan, o sa anumang pampublikong lugar. Huwag umalis sa iyong bahay maliban na lang kung kailangan mong kumuha ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag magpapasok ng mga bisita sa iyong bahay, maliban na lang kung kailangan mo ang tulong nila upang maalagaan ang iyong sarili.

Kung hindi ka maaaring lumayo sa taong may Covid-19, halimbawa, isa siyang taong inaalagaan mo, kapag natapos na ang pag-isolate ng nahawahang tao, dapat mong simulan ang iyong pananatili sa bahay.

Para sa mga hindi makapagpasuri o piniling hindi magpasuri, kung wala kang sintomas, maaari mong tapusin ang iyong pag-quarantine 10 araw pagkatapos ng iyong close contact.

Lumayo sa ibang tao kung mag-positibo ka sa pagsusuri o masama ang iyong pakiramdam

Kapag nagpositibo ka sa pagsusuri o magkaroon ng mga sintomas ng Covid-19, dapat kang lumayo sa ibang tao para mapigilan ang pagkalat ng virus. Matuto pa tungkol sa gaano katagal at kailan magpapasuri.

Tingnan din:

The San Francisco Health Officer Directives on isolation and quarantine are being updated consistent with the guidance on this page and will be published online soon.

Espesyal na mga kaso

Mga taong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib

Mga taong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na may mataas na panganib

Ang mga healthcare worker at mga taong nakatira at nagtatrabaho sa ilang lugar na may mataas na panganib (pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga, kulungan) ay may mga ibang panuntunan para sa pag-quarantine.  Tingnan ang direktiba sa pag-quarantine para sa higit pang impormasyon.

Humingi ng tulong

Phone

311

Magpatulong sa pagkain, pabahay, o iba pang pangangailangan.

Suporta sa Pag-isolate at Pag-quarantine

Humingi ng libreng tulong sa pag-quarantine nang mag-isa.

Last updated March 29, 2022