Pag-quarantine para sa pagka-expose sa COVID-19

Ang dapat gawin kung may kasama ka sa bahay, o may nakadikit ka, na may COVID-19.

Anong gagawin

Sundin ang patnubay na ito kung may nakadikit kang nagpositibo sa COVID-19. Para sa higit pang impormasyon kung kailan mo kailangang mag-isolate dahil may COVID-19 ka, tingnan ang opisyal na gabay mula sa Department of Public Health.

Manatili sa bahay

Kung wala kang bakuna at wala kang sintomas, mag-quarantine nang hindi bababa sa 10 araw, simula sa petsa ng huli mong pakikisalamuha sa taong may COVID-19 (ito ang ika-0 araw). Puwede mong tapusin ang iyong pag-quarantine pagkalipas ng 7 araw kung magnenegatibo ka nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng iyong huling pagkakadikit, hangga't wala kang sintomas. May ilang partikular na grupo ng mga tao na dapat mag-quarantine nang 14 na araw

Mayroon pa ring maliit na tsansang nahawa ka at wala kang sintomas hanggang 14 na araw pagkatapos mong madikit sa isang taong may COVID-19. Pagkatapos mong mag-quarantine, patuloy na bantayan kung magkakasintomas ka hanggang sa ika-14 na araw.

Kung magpopositibo ka o magkakaroon ka ng mga sintomas sa loob ng 14 na araw mula sa pagkakadikit mo, tingnan ang karagdagang gabay kung gaano ka dapat katagal lumayo sa iba.

Kung nabakunahan ka na, hindi mo kailangang mag-quarantine kung may nakasalamuha ka at wala kang sintomas. Tingnan ang mga rekomendasyon ng CDPH para sa mga indibidwal na kumpleto na ang bakuna. Lahat ng may sintomas ay dapat lumayo sa iba hanggang sa makapagpasuri sila.

Huwag pumasok sa trabaho, sa paaralan, o huwag pumunta sa anumang pampublikong lugar. Huwag umalis ng bahay maliban na lang kung kailangan mong magpagamot. Huwag magpapasok ng mga bisita sa iyong bahay, maliban na lang kung kailangan mo ang tulong nila para maalagaan ang iyong sarili.

Limitahan ang pakikisalamuha sa mga taong kasama mo sa bahay

Manatili sa sarili mong kuwarto at magkaroon ng sarili mong banyo, kung kaya mo. Magsuot ng pantakip sa mukha, at pasuotin ng pantakip sa mukha ang ibang tao kapag kasama ka nila.

Magbukas ng mga bintana at pinto kung ligtas na gawin iyon. Naiipon ang virus sa loob ng mga gusali, kaya mainam na magpaikot ng sariwang hangin hangga't maaari.

Gumamit ng hiwalay na banyo, kung kaya mo. Kung nakikigamit ka ng banyo:

  1. Magbukas ng mga bentilador na nagpapalabas ng hangin mula sa banyo.
  2. Magbukas ng mga bintana.
  3. Magsuot ng pantakip sa mukha.
  4. I-flush ang inidoro nang nakasara ang takip. 
  5. Maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo.
  6. Punasan ng disinfectant ang anumang hinawakan mo.

Huwag maghanda o maghain ng pagkain para sa iba. Gumamit ng sarili mong kutsara't tinidor, plato, tuwalya, kubrekama, o iba pang gamit sa bahay. Huwag ipahiram ang mga ito.

Limitahan ang pagdikit mo sa mga alagang hayop.

Sundin ang mga tip para sa personal na kalinisan at paglilinis para manatiling malusog sa panahon ng pandemiya ng coronavirus.

Puwede kang magpatulong sa iyong mga kaibigan o mahal sa buhay

Kung may magtatanong kung may maitutulong sila, puwede nilang gawin ang mga sumusunod:

  • Mag-iwan ng mga pagkain at inumin sa may pintuan mo
  • Ikuha ka ng gamot para maibsan ang mga sintomas
  • Tumulong sa pag-aalaga ng mga bata, magulang, o iba pang dependent
  • Tumulong sa pag-aalaga ng mga alaga mong hayop

Kung may darating na mga kaibigan at kamag-anak para tumulong sa pag-aalaga sa iyo, paalalahanan silang palaging magsuot ng pantakip sa mukha at maghugas ng kamay.

Espesyal na mga kaso

Mga nabakunahan nang tao
Mga bata

Humingi ng tulong

Phone

311

Magpatulong sa pagkain, pabahay, o iba pang pangangailangan.

Suporta sa Pag-isolate at Pag-quarantine

Humingi ng libreng tulong sa pag-quarantine nang mag-isa.

Last updated August 11, 2021