Pag-quarantine para sa COVID-19

Ang dapat gawin kung may kasama ka sa bahay na, o nagkaroon ka ng malapitang contact sa isang taong may COVID-19.

Anong gagawin

Follow this guidance if you came in close contact with someone who tested positive COVID-19. For more information about all situations needing isolation and quarantine, see official guidance from the Department of Public Health.

Puwedeng may tumawag sa iyong contact tracer para sabihin sa iyong nalantad ka sa COVID-19, mula sa 628-217-6102. Hinding-hindi namin tatanungin ang iyong social security number, pinansyal na impormasyon, o katayuan sa immigration.

Manatili sa bahay nang hindi bababa sa 14 na araw

Dapat kang mag-quarantine nang 14 na araw, mula sa petsa kung kailangan mo huling nakasalamuha ang taong may COVID-19. 

Kung may kasama ka sa bahay na may COVID-19, dapat kang mag-quarantine sa loob ng 2 linggo kapag natapos na ang pag-isolate ng taong iyon. Ibig sabihin, malamang ay hindi bababa sa 3 linggo ang itagal ng pag-quarantine mo sa kabuuan.

Huwag pumasok sa trabaho. Huwag umalis ng bahay maliban na lang kung ikaw ay kukuha ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag tumanggap ng mga bisita sa iyong bahay.

Limitahan ang contact sa mga taong kasama mo sa bahay

Manatili sa iyong sariling kuwarto, hangga't maaari. Gumamit ng hiwalay na banyo, hangga't maaari.

Huwag maghanda o maghain ng pagkain para sa iba. Gumamit ng sarili mong mga kutsara't tinidor, plato, tuwalya, sapin sa kama, o iba pang gamit sa bahay. Huwag ipahiram ang mga ito.

Limitahan ang iyong contact sa mga alagang hayop.

Sundin ang mga tip para sa personal na kalinisan at paglilinis para manatiling malusog sa panahon ng outbreak ng coronavirus. Magsuot ng takip sa mukha, o pagsuotin ang mga taong nasa paligid mo ng takip sa mukha.

Puwede kang humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan o mahal sa buhay

Kung may mga magtatanong kung paano sila makakatulong, puwede nilang gawin ang sumusunod:

 • Mag-iwan ng mga pagkain at inumin sa harap ng bahay mo
 • Ibili ka ng gamot para maibsan ang mga sintomas
 • Tumulong sa pag-aalaga ng mga bata, magulang, o iba pang dependent
 • Tumulong sa pag-aalaga ng mga alaga mong hayop

Kung pupunta ang iyong mga kaibigan at kapamilya para tumulong, ipaalala sa kanilang magsuot ng takip sa mukha at hugasan ang kanilang mga kamay.

Special cases

Mga bata o taong may mga espesyal na pangangailangan

Hindi kailangang mag-isolate sa bahay ng mga taong nangangailangan ng pangangalaga.

Manggagawa sa frontline

Kung nagtatrabaho ka sa pagtugon sa COVID-19, dapat ka pa ring pumasok. Sundin ang patakaran ng iyong employer.

Kabilang sa mga manggagawang ito ang:

 • Healthcare worker
 • Tauhan sa laboratoryo na nangangasiwa ng mga specimen ng COVID-19
 • Manggagawa sa morge
 • Unang tumutugon
 • Tagapagpatupad ng batas
 • Manggagawa sa sanitasyon
 • Operator ng 911 at 311
 • Kawani sa pamamahala ng emergency
 • Manggagawa ng lungsod na nakatalaga bilang Mga Manggagawa ng Paglaan ng Serbisyo sa Sakuna
 • Mga taong nakatira sa mga pasilidad ng pangmatagalang pangangalaga o silungan para sa mga walang tirahan

Humingi ng tulong

Phone

311

Humingi ng tulong sa pagkain, pabahay, o iba pang pangangailangan.

Team sa contact tracing

Kung inilista ka bilang close contact ng isang taong nagpositibo, tatawagan ka namin.

Team sa contact tracing

Kung inilista ka bilang close contact ng isang taong nagpositibo, tatawagan ka namin.

Last updated July 20, 2020