Kunin ang iyong booster laban sa COVID-19

Bukas ang unang booster sa sinumang 5 taong gulang at mas matanda, ang pangalawang booster sa sinumang 50 taong gulang at mas matanda o may ilang partikular na salik ng panganib.

Anong gagawin

Pumunta sa iyong doktor o sa malapit na botika o site ng pagpapabakuna. Maraming site ang tumatanggap ng mga drop-in.

Ang mga booster ay libre at mahalaga upang panatilihing ligtas ang San Francisco.

Sino ang karapat-dapat

Unang booster

Dapat kang magpa-booster kung ikaw ay:

  • 5 taong gulang at mas matanda
  • Nakakumpleto ng iyong unang dosis ng mga bakuna ng Pfizer o Moderna, o nakakuha ng bakuna ng Johnson & Johnson

Kung ikaw ay 5 hanggang 17 taong gulang, maaari mo lang matanggap ang Pfizer para sa iyong booster.

Pangalawang booster

Bukas sa iyo ang mga pangalawang booster kung ikaw ay:

  • 50 taong gulang at mas matanda
  • 12 taong gulang at mas matanda at immunocompromised
  • Nakatanggap ng Johnson & Johnson para sa una mong 2 dosis
  • 18 hanggang 49 na taong gulang, nakatanggap ng 1 dosis ng bakuna ng Johnson & Johnson, at Pfizer o Moderna ang iyong unang booster

Dapat mong kunin ang iyong ika-2 booster sa lalong madaling panahon kung ikaw ay:

  • 50 taong gulang at mas matanda
  • 12 taong gulang at mas matanda at immunocompromised

Kailan dapat kunin ang iyong booster

Pfizer o Moderna

Para sa Pfizer o Moderna:

  • Unang booster, sa lalong madaling panahon na lilipas ang 5 buwan mula sa unang serye mo ng bakuna
  • Ika-2 booster, sa lalong madaling panahon na lilipas ang 4 na buwan mula sa unang booster mo

Johnson & Johnson

Para sa Johnson & Johnson, magpa-booster sa lalong madaling panahon na lilipas ang 2 buwan mula sa una mong dosis.

Maaari kang makatanggap ng ika-3 booster na may mRNA na bakuna (Pfizer o Moderna) sa loob ng 4 na buwan pagkatapos ng iyong booster.

Mga immunocompromised na tao

Kung nakompromiso ang iyong immune system, iba ang iskedyul ng iyong pagpapabakuna.

Saan kukunin ang iyong booster

Sa iyong doktor o grupo ng pangangalagang pangkalusugan

Magtakda ng oras sa iyong doktor o grupo ng pangangalagang pangkalusugan kung saan isa kang pasyente.

Sa ganitong paraan natatanggap ng karamihan ng tao sa San Francisco ang kanilang mga booster. Ang malalaking sistema sa kalusugan at ilang klinika ay may mga site para sa bakuna na makakatanggap ng mas maraming tao.

Isang malapit na botika

Maaari ka ring pumunta sa malapit na botika. Marami ang tumatanggap ng mga drop in.

Maaaring hilingin sa iyong magbigay ng patunay ng insurance. Ngunit bibigyan ka pa rin ng mga botika ng bakuna o booster kung wala kang insurance.

Isa sa aming mga affiliated na site

Kung wala kang insurance, isa kang miyembro ng San Francisco Health Network, o may mga humahadlang sa iyo sa pagpapabakuna, pumunta sa isa sa aming mga affiliated na site para sa bakuna. Marami ang tumatanggap ng mga drop in.

Ika-3 dosis para sa mga taong nakatanggap ng Johnson & Johnson

Para sa mga nakatanggap ng bakuna at booster ng Johnson & Johnson at handa na para sa kanilang ika-3 dosis:

Paghaluin o pagtugmain

Kung natanggap mo ang bakuna ng Johnson & Johnson, para sa karamihan ng sitwasyon, dapat mong kunin ang Pfizer o Moderna para sa iyong booster at pangatlong dosis.

Kung natanggap mo ang bakuna ng Pfizer o Moderna, maaari mong paghaluin ang iyong booster upang makatanggap ka ng ibang brand ng mRNA na bakuna. O maaari mo itong itugma at panatilihing iisa ang brand.

Tanungin ang iyong doktor o propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na nagbibigay ng booster kung alin ang pinakamainam para sa iyo.

Last updated May 27, 2022