Mga mask at panakip-mukha para sa outbreak ng coronavirus

Sa pangkalahatan, magsuot ng kahit anong panakip mukha sa tuwing aalis ng inyong tahanan.

Dapat magsuot ng panakip-mukha kapag:

 • Naghihintay sa pila bago pumasok ng tindahan (store)
 • Namimili sa isang tindahan/store
 • Sasakay ng pampublikong transportasyon (o hinihintay ito)
 • Nasa loob ng taxi o sasakyang rideshare
 • Naghahanap ng pangangalaga sa kalusugan
 • Papunta sa mga pasilidad na may pahintulot na manatiling bukas, katulad ng mga gusali ng gobyerno
 • Pumapasok sa isang esensyal na trabaho at madalas makipag-ugnayan sa publiko

Hindi kayo papayagang pumasok sa isang negosyo o pampublikong transportasyon kapag wala kayong panakip-mukha na suot.

Hindi ninyo kailangan magsuot ng panakip-mukha tuwing nagmamaneho ng kotse ng mag-isa o kasama ang inyong kapamilya. 

Epektibo ang patakaran na ito simula 11:59 pm ng Abril 17, 2020. Hindi pa namin sisimulan ang pagpapatupad (enforcement) hanggang 8 am ng Abril 22, 2020 para bigyan kayo ng oras na kumuha ng magagamit na mga panakip-mukha.

Ang pananatili sa bahay pa rin ang pinakamahusay na proteksyon

Hindi mababago ng pag-suot ng panakip-mukha ang kautusan na manatili sa tinitirhang lugar (shelter in place order), na siyang nag-uutos na manatili sa inyong bahay hangga’t maaari at panatilihin ang pagkakaroon pisikal na distansya na 6 na talampakang pagitan mula sa isa’t isa.

Ang telang panakip-mukha, kasama ng pisikal na pag-distansya at paghuhugas ng kamay, ay maaaring makatulong sa pagpigil sa transmisyon ng coronavirus dahil nababawasan nito ang pagkalat ng respiratory droplets (mga maliliit na patak galing sa panghinga).

Bakit ito ipinaguutos: pinoprotektahan ng panakip-mukha ang iba

Maaaring kumalat ang COVID-19 dahil sa mga taong hindi nagpapakita ng sintomas, kaya ang telang panakip-mukha, kapag isinama sa pisikal na pagdistansya at paghuhugas ng kamay, ay maaaring makapigil sa pagkalat ng virus kapag lalabas ang iba para sa mga esensyal na gawain. Dapat natatakpan ang inyong ilong at bibig ng telang panakip-mukha.

Tungkol sa pagtulong sa kapwa ang pagtakip ng inyong mukha. Ligtas nating nagagawa ang ating bahagi bilang isang mabuting kapitbahay at miyembro ng komunidad kapag tinatakpan natin ang ating mukha habang lumalabas para gawin ang mga esensyal nagawain.

Kung saan hindi kinakailangan ng panakip-mukha

Hindi kailangan magsuot ng panakip-mukha kapag:

 • Nasa bahay
 • Nasa loob ng kotse ng mag-isa o kapag kasama ninyo ang inyong kabahayan
 • Nag-eehersisyo o exercise sa labas, katulad ng paglalakad, hiking, pagbibisikleta, o pagtumatakbo

Inirerekomenda na magdala kayo ng panakip-mukha. Dapat handa ninyo itong gamitin, kahit na hindi ninyo sinusuot habang nag-eehersisyo. Hindi natin maiiwasan minsan na mapaligiran ng ibang tao.

Mga iilang grupo na hindi kinakailangang magsuot ng panakip-mukha

Mga Bata

Hindi dapat magsuot ng panakip-mukha ang mga batang 2 taong gulang o mas nakakabata. Maaaring mahirapan sila sa paghinga (suffocate o masakal).

Mga batang 3 hanggang 12 taong gulang ay hindi kinakailangang magsuot ng panakip-mukha. Kung magsusuot sila nito, dapat gabayan sila ng mas nakakatandang tao (adult). Base sa edad at kahandaan ng bata ang pagbibigay ng sapat na patnubay. Palagi dapat gabayan ng mga magulang at tagapag-alaga ang mga mas nakakabata kapag isinusuot nila ang panakip-mukha. Gamitin dapat ng mga magulang at tagapag-alaga ang kanilang pinaka mabuting panghusga.

Mga dahilang pangkalusugan at pang-kaligtasan

Hindi ninyo kinakailangang magsuot ng panakip-mukha kung mayroon kayong dokumentasyon mula sa medikal na propesyonal na nagsasaad na hindi dapat kayo magsuot nito. 

Ang sinumang nahihirapan huminga, o hindi kayang tanggalin ang panakip-mukha ng walang tulong, ay hindi dapat magsuot nito. Kung kayo ay may chronic na sakit o kondisyon, dapat ninyong kumuha ng dokumentasyon mula sa isang medikal na propesyonal.

Kung ang pag-suot ng panakip-mukha ay magdudulot ng panganib sa kaligtasan sa trabaho (sa loob ng itinatag na patnubay sa kalusugan at kaligtasan), hindi ninyo kinakailangang magsuot nito. 

Kung kayo ay may pisikal na kapansanan na nakahahadlang sa pagsuot ng panakip-mukha, hindi ninyo kinakailangang magsuot nito. 

Kung kayo ay bingi at nangangailangang ipakita ang mukha at bibig bilang parte ng inyong pakikipag-komunikasyon, maaari ninyong alisin ang suot na mask habang sumesenyas.

Maaari kayong gumawa ng sarili ninyong panakip-mukha

May iba’t ibang uri ng panakip-mukha, basta’t natatakpan nito ang inyong ilong at bibig. Maaaring gumawa ng panakip-mukha gamit ang iba’t ibang materyal na tela, katulad ng bandana o panyo, balabal, t-shirt o kamiseta, mga sweatshirt, o tuwalya. 

May simpleng instruksyon ang CDC kung paaano gumawa ng sarili ninyong panakip-mukha.

Mga dapat hindi gamitin

Ang panakip sa mukha ay puwedeng gawin gamit ang tela, o iba pang malambot at natatagusang (permeable) materyal, pero wala dapat itong mga butas. Hindi kwalipikadong gamitin ang mga sumusunod na uri ng panakip-mukha, at hindi rin
sila naaangkop sa kautusan:

 • Mga plastik na maskara o pang-Halloween
 • Mga Ski mask na may butas sa ilong at bibig
 • Mga maskara na mayroong one-way valve na dinesenyo para mapadali ang paghinga (kadalasan may nakaumbok na plastik na disk na kasing hugis ng barya o quarter, sa harap o tabi ng maskara)

Ang mga butas o one-way valve ay nagpapakawala pa rin ng mga droplet (maliliit na patak) mula sa maskara na siyang nagdudulot ng panganib sa iba.

Panatilihin itong malinis

Dapat dalasan ang paglaba sa mga panakip-mukha. Kung maaari, labahan sila pagkatapos gamitin at bigyan ng sariling laundry bag o lalagyanan.

Laging hugasan ang inyong mga kamay, o gumamit ng hand sanitizer, bago at pagkatapos ninyong hawakan ang inyo mukha o panakip-mukha.

May mga instruksyon ang CDC kung papaano isuot at linisin ang inyong panakip-mukha.

Ireserba ang mga mask para sa mga healthcare worker na nasa front lines

Kulang ang supply ng mga N-95 at surgical mask, at dapat silang konserbahin para sa mga health worker na nagtatrabaho sa frontline.

Masugid naming sinusubaybayan ang bilang ng mga supply at inuuna muna namin ang pagbigay sa mga health worker at first responder ng mga medical-grade PPE na siyang alinsunod sa pangkasalukuyang siyensya na base sa ebidensya, at naaangkop sa kanilang gawain sa trabaho. 

Kung kasalukuyan kayong gumagamit ng medical mask, gamitin ito hangga’t maaari – hangga’t ito ay marumihan o masira – dahil sa limitadong supply.

Pag-donate ng mga panakip-mukha at mask

Mag-donate ng mga panakip-mukha at medikal na kagamitan sa Give2SF. Maaari rin kayong mag-abot ng kontribusyon na tax-deductible para sa pagtugon ng Lungsod sa coronavirus.

Tumatanggap din kami ng mga medikal na kagamitan para sa mga healthcare worker at first responder. Para sa inyong kaalaman, tumatanggap lamang kami ng mga ispesipikong bilang at kalidad ng donasyon sa panahon na ito.

Sa bahay

Hindi ninyo kailangan magsuot ng panakip-mukha sa bahay. Pero kung may sakit kayo o ibang tao sa bahay ninyo, maaari pa rin ninyong gamitin ang panakip-mukha para maiwasan na malantad sa sakit. 

Dapat ninyong kontakin ang inyong healthcare provider kung sakaling kayo o ang kabahayan ninyo ay may sakit.

Para sa transit

Kailangan ninyong magsuot ng panakip-mukha kapag sasakay sa pampublikong transportasyon, o sa loob ng taksi, sasakyang rideshare o pribadong town car. 

Kung nagpapatakbo kayo ng taksi, sasakyang rideshare, o pribadong town car, palagi dapat kayong nakasuot ng panakip-mukha kahit wala kayong pasaherong kasama. Saparaang ito, maiiwasan ang paghinga ng mga droplet na maaaring makapag-kontamina ng mga lugar kung saan maaaring maupo o puntahan ng mga kustomer.

Mga Negosyo

Dapat ipag-utos ng mga negosyo na magsuot ng panakip-mukha ang lahat ng mga empleyado at kustomer. Tingnan ang mga detalye tungkol sa pagpapatakbo ng negosyong esensyal (mahahalagang negosyo).

Mga Guwantes

Hindi namin inirerekomenda na magsuot ng guwantes bilang sukat sa pag-iwas sa sakit. Mas mabuting paraan pa rin sa pagdating sa pag-iwas sa impeksyon ang paghuhugas ng mga kamay at madalas na paglilinis ng mga bagay na palaging hinahawakan, katulad ng mga hawakan ng pintuan (doorknob) o countertop.

Last updated October 23, 2020