Mga programang pampaaralan, para sa pangangalaga sa bata, at pangkabataan sa panahon ng pandemiya ng COVID-19

Sundin ang patnubay na ito para mapanatilihing ligtas ang mga bata at tauhan.

Anong gagawin

Sumangguni sa mga sumusunod na dokumento ng patnubay para mapanatili kayong ligtas ng iyong anak kapag pumupunta sa paaralan, mga programa para sa kabataan, at mga playdate. 

Alamin kung kailan kailangan ng mga mask

Hindi na kinakailangan ang mga mask sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programa para sa kabataan.

Puwedeng piliin ng mga lugar na ito na maging mas mahigpit at hilingin sa mga tao na magsuot ng mga mask. Dapat magdala ang mga tao ng mga sarili nilang mask bagama't may mga extra dapat ang mga programang ito kung makakalimutan ng mga tao.

Suriin kung posibleng may mga sintomas ng COVID-19 araw-araw

Dapat suriin ng lahat ng bata at tauhan ang kanilang mga sarili kung posibleng mayroon silang mga sintomas ng COVID-19 bago pumasok. 

Ang mga bata  ay hindi kinakailangang manatili sa bahay kung may nakadikit sila hangga't wala silang sintomas. Dapat pa rin nilang gawin ang mga sumusunod:

  • Magpasuri
  • Magsuot ng mask, lalo na kapag nasa loob ng gusali

Manatili sa bahay kung may sakit

Manatili sa bahay kung may sakit ka. Tingnan ang patnubay ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan kung kailan puwedeng bumalik ang mga bata sa paaralan o mga programa para sa pangangalaga sa bata pagkatapos magkaroon ng COVID-19.

Puwedeng pumunta sa iyong bahay ang mga nanny, babysitter, at tutor

Maaaring pumunta sa iyong bahay ang mga babysitter at tagapag-alaga ng bata upang maalagaan ang iyong mga anak. Maaari ring pumunta sa iyong bahay ang mga tutor.

Dapat kang kumuha ng taong pinagkakatiwalaan mong nag-iingat kapag nasa labas ng kanyang bahay. Dapat na maging mas maingat ang mga tagapag-alaga sa pananatiling malusog, kung mayroon sa iyong pamilya na:

Pag-aalaga ng iyong mga anak sa mga playdate

Mas ligtas ang mga playdate sa labas. Kung lampas 2 taong gulang na sila at hindi pa sila nababakunahan, pag-isipang magsuot ng panakip-mukha sa loob ng mga gusali.

Espesyal na mga kaso

Mas mataas na edukasyon

Kasama sa mga programa ang:

  • Mga unibersidad at kolehiyo
  • Mga vocational training course (graphic design, pagtutubero)
  • Mga programa para sa career pathway
  • Pagsasanay ng mga kakayahan sa trabaho
  • Mga klase ng Ingles bilang Pangalawang Wika (ESL o English as a Second Language) para sa nasa hustong gulang 

Para sa higit pang impormasyon, tingnan ang mga mapagkukunan ng estado para sa mas mataas na edukasyon.

 

Humingi ng tulong

Teknikal na tulong at gabay
Iulat ang mga positibong kaso sa mga paaralan

Last updated May 12, 2022