Mga programang pampaaralan, para sa pangangalaga sa bata, at pangkabataan sa panahon ng pandemiya ng COVID-19

Sundin ang patnubay na ito para mapanatilihing ligtas ang mga bata at tauhan.

Anong gagawin

Para sa patnubay kung paano mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programa para sa bata at kabataan, tingnan ang sumusunod:

Mga resource para sa paaralan mula sa CDPH

Mga resource para sa pangangalaga sa bata mula sa CDPH

 

Wala nang hiwalay na patnubay ang SFDPH para sa mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programa para sa bata at kabataan.  Sumangguni sa patnubay ng CDPH sa itaas para sa mga setting na ito.

Dahil mas madaling kumalat ang mga bagong variant ng COVID, hindi na sinusubaybayan ng SFDPH ang mga indibidwal na kaso ng COVID sa mga paaralan. Hindi ito mabisang diskarte para sa pampublikong kalusugan. Bilang resulta, nalalapat na ang sumusunod:

 

Para sa mga kaso hinggil sa mga bata at kabataan

  • Ayon sa FAQ ng CDSS, ang mga lisensyadong site sa pangangalaga sa bata ay inaatasang agad na mag-ulat ng positibong resulta sa test sa kanilang lokal na opisina sa rehiyon para sa paglilisensya ng CDSS sa pangangalaga sa bata, at abisuhan ang mga magulang, tagapag-alaga, at tauhan.
  • Ang lahat ng iba pang site na nagsisilbi sa mga bata at kabataan (ibig sabihin., mga paaralan, programa pagkatapos ng pasok sa paaralan, summer camp, at iba pang programang nagsisilbi sa kabataan) ay hindi na inaatasang mag-ulat ng mga indibidwal na kaso sa SFDPH.  

Para sa mga outbreak ng COVID-19 sa mga pang-edukasyong setting:

  • Aabisuhan ng mga paaralan, pangangalaga sa bata, at mga programang nagsisilbi sa mga bata at kabataan ang SFDPH kapag may kahit 5% ng populasyon ng kanilang setting -kasama ang mga mag-aaral at tauhan- ang nag-ulat ng pinaghihinalaan o nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa loob ng 14 araw na panahon.
  • Kung 3 o higit pang empleyado ang nagpositibo sa loob ng 14 na araw, mag-ulat sa SFDPH.
  • Para mag-ulat ng mga outbreak sa COVID-19, gamitin ang (SPOT), kung saan puwede na ngayon ang mga maramihang pag-upload.

 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa kung paano gamitin ang system ng Portal ng Mga Paaralan para sa Pag-track ng Outbreak (Schools Portal for Outbreak Tracking system, SPOT system), pakitingnan ang Demo sa SPOT 2.0: Mga Pagbabago sa SPOT Portal o ang Buod ng SPOT 2.0 

Mahalaga ang privacy at pagkakumpidensyal ng mga mag-aaral at paaralan. Hindi ibinabahagi ng SFDPH sa publiko kung nagkaroon ng mga kaso ng COVID sa isang partikular na lugar ng paaralan. Hindi tinatalakay ng SFDPH ang mga kaso sa mga taong walang kinalaman para matiyak ang privacy at pagkakumpidensyal ng pasyente.

Humingi ng tulong

Teknikal na tulong at patnubay

Teknikal na tulong at patnubay na nauugnay sa pagpigil

schools-childcaresites@sfdph.org

Pagkontrol sa outbreak at teknikal na tulong

cases.schools@sfdph.org 

Last updated October 24, 2022