Pagpaparehistro ng botante sa parehong araw

Maaaring magparehistro para makaboto hanggang sa Araw ng Eleksyon ang mga lokal na residente.

Ang deadline ng regular na pagpaparehistro ng botante ay 15 araw bago ang bawat Araw ng Eleksyon. Kung magpaparehistro kayo hanggang sa petsang ito, papadalhan namin kayo ng isang balota at maaari ninyong piliin na bumoto sa pamamagitan ng koreo o nang personal. Kung nalampasan ninyo ang deadline na ito, maaari pa rin kayong magparehistro at bumoto nang personal.

Anumang oras sa panahon ng botohan, maaari kayong magparehistro at bumoto sa Sentro ng Botohan sa City Hall. Sa Araw ng Eleksyon, maaari din kayong magparehistro at bumoto sa isang lugar ng botohan. Pagkatapos magparehistro para bumoto, makakukuha kayo ng isang probisyonal na balota. Pagkatapos naming makumpirma na kayo ay elihible na bumoto sa kasalukuyang eleksyon, bibilangin namin ang inyong probisyonal na balota. Maaari ninyong gamitin ang Voter Portal o Provisional Ballot Lookup tool para matiyak na binilang namin ang inyong balota.

Espesyal na kalagayan

Kung kayo ay militar, nasa ibang bansa, o indibidwal na may kapansanan, maaari kayong magparehistro online matapos ang deadline. Kung kayo ay elihible, sundin ang mga hakbang na ito:

  1. Magparehistro para makaboto online.
  2. Makipag-ugnayan sa amin para humiling ng balota.
  3. Mapo-proseso namin ang inyong rehistrasyon at papadalhan namin kayo ng link para ma-access ang inyong balota.
  4. Markahan ang inyong balota, i-print ito, at ibalik hanggang sa Araw ng Eleksyon.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 19, 2023