Humiling ng mga tala sa pampublikong gusali

Magagawa mong makakuha ng mga tala sa permit o simulan ang proseso upang makakuha ng mga plano sa gusali.

Anong gagawin

1. Tingnan kung anong mga tala ang maaari mong hilingin

Mayroon kami ng mga sumusunod na uri ng tala:

2. Humiling ng mga tala

Maaari kang magsumite ng anim na kahilingan kada tao, kada kumpanya, kada araw.

May pupunan kang form ng kahilingan sa mga tala sa electronic na paraan sa aming tanggapan.

Department of Building Inspection

Records Management Division
49 South Van Ness
Suite 400
San Francisco, CA 94103

Mon to Tue, 7:30 am to 3:30 pm

Wed, 9:00 am to 3:30 pm

Thu to Fri, 7:30 am to 3:30 pm

View location on google maps

Sign into the building before 3:30 pm so we can see you at the counter the same day. 

Email o mail

Email o mail

I-download at punan ang form

Hihilingin namin sa iyo na:

  • Uri ng occupancy ng gusali
  • Kung isa itong gusali sa kanto
  • Mga uri ng mga tala na gusto mo
  • Kung gusto mo ng mga tala mula sa partikular na hanay ng petsa

I-email ang form

Kung papadalhan mo kami ng email, makakakuha ka ng sagot sa loob ng 24 oras.

 

O i-print at ipadala sa koreo ang form

Department of Building Inspection

Records Management Division
49 South Van Ness
Suite 400
San Francisco, CA 94103

Sign into the building before 3:30 pm so we can see you at the counter the same day. 

Makikipag-ugnayan kami sa iyo upang kumpirmahin ang mga tala na gusto mong hilingin.

Kung gusto mong matanggap ang mga tala sa pamamagitan ng koreo, magpapadala kami ng mga hard copy sa pamamagitan ng Certified Mail nang may bayad.

Pagkuha ng iyong mga hinihiling na tala

Ipapaalam namin sa iyo sa pamamagitan ng email kung kailan mo maaaring kunin ang mga tala. Maaari itong tumagal nang 15 araw, depende sa dami ng pananaliksik na kinakailangan.

Ipapaalam namin sa iyo ang tungkol sa anumang bayaring dapat bayaran, at itatanong namin kung paano mo gustong kunin ang mga tala.

Espesyal na mga kaso

Mga plano sa gusali

Mga plano sa gusali

Binibigyang-daan ka ng batas ng estado na tingnan ang mga plano sa gusali sa aming mga tanggapan. Upang mabigyan ka ng mga kopya ng mga plano sa gusali, kailangan muna namin ng pag-apruba mula sa mga sumusunod:

  • Kasalukuyang may-ari ng ari-arian
  • Lahat ng propesyonal sa pagdidisenyo na nakalista sa mga plano

Mag-apply upang makakuha ng mga kopya ng mga opisyal na plano sa gusali.

Tandaanng kailangan mo ng higit pang dokumento para tumingin ng mga plano sa gusali para sa mga bangko at gusaling pagmamay-ari ng pamahalaan.

Humingi ng tulong

Phone

Dibisyon ng Pamamahala ng Talaan

Last updated July 25, 2022