2020 Senso: Task Force para sa Muling Pagdidistrito

Itinatakda ng Task Force ang mga Superbisoryal na distrito ng Lungsod matapos ang pederal na kadekadang senso.

In this page:

  Mga Pagpupulong

  Schedule ng mga pagpupulong

  Nobyembre 1, 2021 - 6 pm
  Oktubre 22, 2021 - 1 pm
  Oktubre 4, 2021 - 6 pm
  Setyembre 17, 2021 - 2 pm

  Tungkol sa

  Binubuo ng 9 na miyembro ang Task Force para sa Muling Pagdidistrito. Magtatalaga ng tig-3 mga miyembro ang Mayor, ang Lupon ng mga Superbisor, at ang Komisyon ng mga Eleksyon. Nagtatrabaho kasama ng mga kawani ng Lungsod at mga konsultant sa labas ang 9 na miyembro para itakda ang mga linya ng hangganan ng mga Superbisoryal na distrito ng San Francisco matapos ang bawat pederal na kadekadang senso. Tinitiyak ng Task Force na ang bawat linya ng hangganan ay sumusunod sa mga ligal na pangangailangan ng pampederal, pang-estado, at panlokal na batas. Kabilang sa prosesong ito, nagdadaos ang Task Force sa Muling Pagdidistrito ng ilang mga pagpupulong sa komunidad upang makatanggap ng mga mungkahi mula sa mamamayan ng San Francisco.

  Mga tao

  Members - Appointed by the Mayor

  Matthew Castillon

  Lily Ho

  Rev. Arnold Townsend - Chair

  Members - Appointed by the Board of Supervisors

  José María (Chema) Hernandez Gil

  Jeremy Lee

  J. Michelle Pierce

  Members - Appointed by the Elections Commission

  Raynell Cooper

  Chasel Lee

  Ditka Reiner - Vice Chair

  Makipag-ugnayan

  Office of the Clerk of the Board

  1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 244
  San Francisco, CA 94102

  Phone