Event

Immigrant Rights Commission special hearing on language access

The San Francisco Immigrant Rights Commission's second part of a two-part series of special virtual hearings on language access in San Francisco.

Date

Monday, May 10, 2021
5:30 pm to 6:30 pm

Location

  • Online
Immigrant Rights Commission special hearing on language access in San Francisco part 2

During the COVID-19 pandemic, community members experienced language barriers accessing financial assistance, health care, and other services. How can San Francisco prepare for and be more responsive to language assistance needs during emergencies?

Please join the San Francisco Immigrant Rights Commission for the second part of a two-part series of special virtual hearings on language access in San Francisco.
 

PART II
Community Report Back: How to Improve Language Access in SF
Monday, May 10, 2021 | 5:30 pm - 6:30 pm

The second hearing will feature testimony and recommendations from community members and organizations, including members of the Language Access Network, on how the Language Access Ordinance should be amended to better respond to the needs of San Francisco's Limited English Proficient communities.

Register here: bit.ly/irclanguageaccess2

Members of the public and impacted individuals are encouraged to attend both hearings. This virtual hearing is open to the public and will be held on the WebEx platform. For more information on how to make public comment at a virtual hearing, go here.

Interpretation is available upon request. Email civic.engagement@sfgov.org.

 

La Comisión de Derechos de Inmigrantes presenta una serie de dos audiencias virtuales extraordinarias acerca del acceso lingüístico en San Francisco

Durante la pandemia de COVID-19, miembros de la comunidad experimentaron barreras lingüísticas tratando de conseguir ayuda económica. ¿Cómo podría la Ciudad de San Francisco ser más sensible a las necesidades de acceso lingüístico durante las emergencias?

Sírvase acompañar a la Comisión de Derechos de Inmigrantes para una serie de dos audiencias sobre la accesibilidad lingüística en San Francisco.

 

PARTE II
La comunidad presenta su informe: cómo se puede mejorar el acceso lingüístico en San Francisco
Lunes, 10 de mayo de 2021 | 5:30 pm - 6:30 pm

La segunda audiencia presentará organizaciones y miembros de la comunidad, incluyendo a miembros de la Red de Acceso Lingüístico para dar sus testimonios y recomendaciones sobre cómo se debería modificar la Ordenanza de Acceso Lingüístico para mejor satisfacer las necesidades de las comunidades de conocimiento limitado del inglés.

Inscríbase: bit.ly/irclanguageaccess2

Alentamos a los miembros del público y personas afectadas a asistir a ambas audiencias. La audiencia virtual está abierta al público y se celebrarán usando la plataforma WebEx. Para más información sobre cómo dar su comentario público, visite: https://sf.gov/make-public-comment-virtual-immigrant-rights-commission-hearing

 

 

三藩市移民權益委員會將舉辦兩場特別網上聽證會關於三藩市語言服務議題

COVID-19大流行期間,社區成員遭遇語言障礙,獲取財務援助、醫療以及其它服務成問題。在疫情當下,三藩市市政府該如何好好回應語言服務的需求?

請參加由三藩市移民權益委員會所舉辦的兩場有關三藩市語言服務議題的特別網上聼證會。

 

第二場
社區意見反饋:如何改善三藩市的語言服務
2021年5月10日星期一 | 下午5時30分 - 下午6時30分

第二場聽證會將誠邀社區成員和組織(包括語言服務網絡成員)就語言服務條例該如何修訂才能更好地回應三藩市英語能力有限的社群的需求的相關議題發表意見和建議。

鼓勵廣大公眾以及受影響的人士届時參加這兩場聽證會。

該網上聽證會將公開讓市民旁聽並會使用 WebEx平台進行遠程會議。如需獲取更多有關如何發表公眾評論的資訊,請訪問網站: https://sf.gov/make-public-comment-virtual-immigrant-rights-commission-hearing

口譯服務將因應請求而提供。電郵地址:civic.engagement@sfgov.org

報名參加兩場聽證會,請在 Eventbrite上進行網上登記: bit.ly/irclanguageaccess2

 

 

Inihahandog ng Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ng San Francisco Isang Dalawang-Parteng Serye ng mga Espesyal na Birtwal na Paglilitis hinggil sa Aksesibilidad ng Wika sa San Francisco

Sa loob ng pandemyang COVID-19, nakaranas ang mga miyembro ng komunidad ng mga paghamon sa wika na siyang naging sanhi ng mga hadlang sa pag-akses ng pinansyal na tulong, pangangalaga sa kalusugan, at mga iba pang serbisyo. Paano mas matutugunan ng Lungsod ng San Francisco ang mga pangangailangan sa pag-akses ng wika kapag may emerhensya?

Samahan ang Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ng San Francisco sa dalawang-parteng serye ng espesyal na birtwal na paglilitis hinggil sa pag-akses ng wika dito sa San Francisco.

 

PART II
Muling Pag-uulat ng Komunidad: Paano Pahuhusayin ang Aksesibilidad sa Wika sa San Francisco
Lunes, Mayo 10, 2021 | 5:30 pm - 6:30 pm

Tatalakayin sa pangalawang paglilitis ang mga testimonya at rekomendasyon mula sa mga miyembro ng komunidad at mga organisasyon, kabilang ang mga miyembro ng Language Access Network, kung paano dapat amyendahan ang Language Access Ordinance para paunlarin ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga komunidad na limitado ang kakayahan sa pagsasalita ng Ingles.

Pagpaparehistro sa: bit.ly/irclanguageaccess2

Inaanyayahan ang mga miyembro ng publiko at mga taong pinaka apektado na dumalo sa parehong paglilitis na gagawin. Bukas sa publiko ang parehong birtwal na paglilitis at isasagawa ito sa pamamagitan ng WebEx Platform. Para sa karagdang impormasyon kung papaano maghatid ng pampublikong komento, puntahan ang: https://sf.gov/make-public-comment-virtual-immigrant-rights-commission-hearing

Makakakuha ng interpretasyon o pagsasalin sa wika na inyong nais hilingin. Magpadala ng email sa civic.engagement@sfgov.org.