Manatili sa bahay ngayong panahon ng coronavirus

Gawin ang inyong bahagi: dapat manatili sa bahay. Sama-sama tayo sa pagligtas ng mga buhay.

Dapat manatili sa bahay maliban kung lalabas kayo para sa mga kinakailangang bagay

Lahat ay inuutusan na manatili sa bahay maliban lamang sa pagkuha ng pagkain, pag-alaga sa mga kamaganak o kaibigan, pagkuha ng kinakailangang pangangasiwa sa kalusugan, o sa pagpunta sa mahalagang trabaho.

Dapat lamang lumabas para sa mahalagang bagay

Kung kailangan ninyong lumabas, dapat lumayo kayo ng 6 na talampakang distansya mula sa ibang tao. 

Hindi ninyo kailangang lumayo ng 6 na talampakang distansya mula sa mga tao na kasama ninyo sa bahay. 

Maaari kayong maglakad, mag-bisikleta, o lumabas para tumakbo malapit sa inyong bahay. Kung kinakailangan ninyong sumakay sa kotse o ng pampublikong transportasyon para maglakad o tumakbo, masyado na kayong malayo.

Get more information on social distancing. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa social distancing.

Dapat alagaan natin ang isa’t isa

Ang pinaka bulnerable sa virus ay ang mga taong may edad at ang mga may kondisyon sa kalusugan. 

Dapat kamustahin ang mga taong bulnerable. Lalo na ang mga nagiisa sa panahong ito. Tawagan, i-email, o kausapin sila sa labas ng kanilang pintuan.

Dapat ilimita ang harap-harapan na interaksyon, lalo na sa mga tao na bulnerable sa coronavirus.

Ipinahaba at ipinalawak ang order na ito. Mananatiling epektibo ito hanggang Mayo 3. Maaaring patagalin ito ng mga opisyal ng Public Health.

Kautusan Ng Health Officer (opisyal Sa Kalusugan) Blg. C19-07b

Last updated April 17, 2020