Coronavirus (COVID-19)

Manatili sa bahay maliban na lang kung para sa mahahalagang pangangailangan. Tumingin ng mga mapagkukunan at makatanggap ng tulong sa panahon ng pandemya ng coronavirus.

Manatili sa bahay

Manatiling ligtas. Panatilihing ligtas ang iba. Manatili sa bahay maliban na lang kung para sa mahahalagang pangangailangan. Kung kailangan mong lumabas, magsuot ng takip sa mukha.

Services