Step by step

Bumili ng bahay sa tulong ng Lungsod

Ang mga first time homebuyer ay makakakuha ng tulong mula sa Lungsod para makabili ng bahay o matulungan sa downpayment.

Dapat kayong tumira sa bahay na nabili ninyo sa tulong ng Lungsod. Hindi ninyo puwedeng paupahan ito, pati na sa mga platform na gaya ng Airbnb. Puwedeng tumagal ng ilang buwan ang buong proseso ng pagbili ng bahay.

1

Magdesisyon kung tama para sa iyo ang pagbili ng bahay

Kailangan mong dumalo sa isang oryentasyon tungkol sa pagbili ng bahay sa tulong ng Lungsod. Dapat na may naipon ka rin.

Magpakita ng higit pa
2

Dumalo sa homebuyer education

Cost:

$0.00
-
$99.00

Time:

10 oras na programa

Sa pangkalahatan, dapat tapusin ng bawat adulto sa sambahayan ang workshop at homebuyer counseling.

Magpakita ng higit pa
3

Kumuha ng mortgage loan pre-approval letter

Cost:

$0.00
-
$50.00

Time:

1 hanggang 2 linggo

Kapag nag-aplay para sa pabahay, ang pre-approval letter mo ay dapat na may petsang nasa loob ng nakaraang 120 araw.

Pamilyar ang mga aprubadong nagpapautang na ito sa iba't ibang programang pabahay ng Lungsod.

Kunin ang listahan ng mga aprubadong nagpapautang

Magpakita ng higit pa
4

Mag-aplay para sa pabahay

Cost:

Free

Time:

15 minuto

Makakapag-aplay ka para sa partikular na mga listahan, o makakapag-aplay ka para sa downpayment loan sa kahit anong bahay.

Magpakita ng higit pa
5

Kapag pag-aari na ninyo ang bahay ninyo

Taon-taon, kami ay hihingi ng katunayan na nakatira kayo sa bahay, at na may homeowners insurance kayo.

Magpakita ng higit pa

Last updated March 5, 2020