Sentro para sa mga Form (sinasagutang papel)

Pagkatapos, pumili sa listahan ng ilan sa aming form (sinasagutang papel).  Pakaisipin na bagamat naisalin na ang mga form sa Filipino, kailangang nakasulat sa Ingles ang lahat ng petisyon sa Rent Control Board (lupon na nagtatakda ng mga limitasyon sa pagtataas ng upa).  Hindi makokompleto ng Rent Control Board ang mga form para sa inyo. Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagsagot sa form, kontakin ang isa sa mga ahensiya sa listahan namin ng mga masasangguni. Para sa impormasyon kung paano humiling ng mga serbisyo sa pagsasalin para sa inyong pagdinig (hearing) at sesyon sa pamamagitan (mediation), tingnan ang mga Mga Serbisyo sa Pagsasalin (Translation Services).

Documents

MGA FORM NG LUPON PARA SA PAGPAPAUPA: NAGPAPAUPA

MGA FORM PARA SA PAG - APELA SA RENT BOARD

Departments