Oktubre 22, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

October 22, 2021

In this page:

  Agenda

  1. Pag-apruba sa Naitalang Pag-uusap noong Oktubre 4, 2021, Espesyal na Pagpupulong
  2. Mga Mapagkukunan ng Datos at Pamantayan para sa mga Hangganan ng Distrito
  3. Pagsasahimpapawid at mga Plataporma para sa mga Susunod na Remote na Pagpupulong
  4. Pagsasalin ng mga Dokumento sa Iba’t-ibang Wika
  5. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  6. Mga Usapin sa mga Susunod na Adyenda
  7. Pagtatapos

  Date & Time

  Friday, October 22, 2021
  1:00 pm

  Online

  REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE
  Watch San Francisco Cable Channel 26, 78 or 99 (depending on your provider)

  PUBLIC COMMENT CALL-IN
  1 (415) 655-0001 / Meeting ID 2496 308 6800 # #
  Press *3 to be added to the queue for public comment
  View Livestream
  Last updated November 12, 2021