Oktubre 22, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

In this page:

  Agenda

  1. Pag-apruba sa Naitalang Pag-uusap noong Oktubre 4, 2021, Espesyal na Pagpupulong
  2. Mga Mapagkukunan ng Datos at Pamantayan para sa mga Hangganan ng Distrito
  3. Pagsasahimpapawid at mga Plataporma para sa mga Susunod na Remote na Pagpupulong
  4. Pagsasalin ng mga Dokumento sa Iba’t-ibang Wika
  5. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  6. Mga Usapin sa mga Susunod na Adyenda
  7. Pagtatapos
  Last updated November 12, 2021