Nobyembre 17, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

November 17, 2021

In this page:

  Agenda

  1. Pag-apruba ng Katitikan ng Regular na Pagpupulong na ginanap noong Nobyembre 1, 2021
  2. Ang Timeline/Kalendaryo para sa mga Gawain/Mga Tungkuling Dapat Tapusin
  3. Iskedyul ng Pagpupulong
  4. Update ukol sa Pagmamapa
  5. Mga Pag-amyenda sa Mga Tuntunin ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito
  6. Update ukol sa Plano sa Pag-abot sa Komunidad
  7. Badyet ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito
  8. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  9. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  10. Pagtatapos

  Date & Time

  Wednesday, November 17, 2021
  6:00 pm

  Online

  REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE
  WATCH: https://bit.ly/3ohGVKU
  PASSWORD: comment

  PUBLIC COMMENT CALL-IN
  1 (415) 655-0001
  Meeting ID 2483 698 7320 # #
  Press *3 to be added to the queue for public comment
  View Livestream
  Last updated November 12, 2021