Nobyembre 1, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

November 1, 2021

In this page:

  Overview

  Upang madinig ang Special Order 7:30 p.m. ng kasabay ang pagsalin wika sa Filipino, idial: 1 (415) 655-0001 / Meeting ID: 2487 798 2795. Upang magbigay ng pang publikong komento, idial: 1 (415) 655-0001 / Meeting ID 2482 394 7617 # #.

  Agenda

  1. Resolusyon at Pagpapasiya para Pahintulutan ang mga Pagpupulong sa Pamamagitan ng Teleconference sa Ilalim ng California Government Code, Seksyon 54953(e)
  2. Pag-apruba ng Katitikan ng Espesyal na Pagpupulong na ginanap noong Oktubre 22, 2021
  3. Heograpiya ng Senso – Tracts (Malawakang Sukat) ng Sesno, Blocks (Pinakamaliit na Heograpical na Yunit) ng Senso, Mga Ginagamit na Heograpical na Yunit sa Muling Pagdidistrito
  4. Mga Pagsususog sa Iskedyul ng Regular na Pagpupulong
  5. Update ukol sa mga Plano sa Pagpupulong na Off-Site at sa Loob ng Distrito
  6. Presentasyon ng Iminumungkahing Plano ng Pag-Abot sa Komunidad
  7. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  8. Mga Usapin sa mga Susunod na Adyenda
  9. Pagtatapos

  Date & Time

  Monday, November 1, 2021
  6:00 pm

  Online

  REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE
  Watch San Francisco Cable Channel 26, 78 or 99 (depending on your provider)

  PUBLIC COMMENT CALL-IN
  1 (415) 655-0001
  Meeting ID 2482 394 7617 # #
  Press *3 to be added to the queue for public comment
  View Livestream
  Last updated October 29, 2021