Enero 29, 2022 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

In this page:

  Agenda

  1. Mga Hangganan ng Distrito 3, Mga Kapit-bahayan, at Tinututukang mga Komunidad
  2. Pagmamapa
  3. Ulat ng mga Miyembro ng Task Force at Ulat ng mga Kinatawan ng Departamento ng Lungsod/Pampublikong Opisyal
  4. Mga Update ukol sa Iskedyul ng mga Regular at Espesyal na Pagpupulong
  5. Update ukol sa Plano sa Pag-abot sa Komunidad
  6. Pangkalahatang Pagkomento ng Publiko
  7. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  8. Pag-apruba ng mga Katitikan ng mga Pagpupulong na Ginanap noong Enero 12, 14, at 22, 2022
  9. Pagtatapos
  Last updated January 26, 2022