Pebrero 9, 2022 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

In this page:

  Agenda

  1. Mga Hangganan ng Distrito 8, Mga Kapit-bahayan, at Tinututukang mga Komunidad
  2. Update mula sa Q2 Mga Kasangguni sa Muling Pagdidistrito
  3. Mga Update ukol sa Iskedyul ng mga Regular at Espesyal na Pagpupulong
  4. Update ukol sa Plano sa Pag-abot sa Komunidad
  5. Ulat ng mga Miyembro ng Task Force at Ulat ng mga Kinatawan ng Departamento ng Lungsod/Pampublikong Opisyal
  6. Pangkalahatang Pagkomento ng Publiko
  7. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  8. Pagtatapos

  Documents

  February 9, 2022 RDTF Draft Meeting Minutes

  February 9, 2022 RDTF Final Meeting Minutes

  Last updated February 4, 2022