Pebrero 4, 2022 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

In this page:

  Agenda

  1. Mga Natuklasan sa Paggawa ng Resolusyon para sa Pagpapahintulot ng mga Pagpupulong sa Pamamagitan ng Pakikipag-Teleconference sa Ilalim ng California Government Code, Seksyon 54953(e)
  2. Mga Hangganan ng Distrito 10, Mga Kapit-bahayan, at Tinututukang mga Komunidad
  3. Update mula sa Q2 Mga Kasangguni sa Muling Pagdidistrito
  4. Mga Update ukol sa Iskedyul ng mga Regular at Espesyal na Pagpupulong
  5. Update ukol sa Plano sa Pag-abot sa Komunidad
  6. Ulat ng mga Miyembro ng Task Force at Ulat ng mga Kinatawan ng Departamento ng Lungsod/Pampublikong Opisyal
  7. Pag-apruba ng Katitikan ng Pagpupulong na Ginanap noong Enero 29, 2022
  8. Pangkalahatang Pagkomento ng Publiko
  9. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  10. Pagtatapos
  Last updated February 2, 2022