Disyembre 8, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

December 8, 2021

In this page:

  Agenda

  1. Ang Timeline/Kalendaryo para sa mga Gawain/Mga Tungkuling Dapat Tapusin
  2. Mga Plano para sa Gawain ng Task Force
  3. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  4. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  5. Pagtatapos

  Date & Time

  Wednesday, December 8, 2021
  5:30 pm

  Online

  REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE
  WATCH: https://bit.ly/3daVQBs
  PASSWORD: comment

  PUBLIC COMMENT CALL-IN
  1 (415) 655-0001
  Meeting ID 2499 889 8484 # #
  View Livestream

  Documents

  December 8, 2021 RDTF Draft Meeting Minutes

  December 8, 2021 RDTF Final Meeting Minutes

  Last updated December 3, 2021