Disyembre 6, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

December 6, 2021

In this page:

  Agenda

  1. Pag-apruba ng Katitikan ng Regular na Pagpupulong na ginanap noong Miyerkules, Nobyembre 17, 2021
  2. Resolusyon at Pagpapasiya para Pahintulutan ang mga Pagpupulong sa Pamamagitan ng Teleconference sa Ilalim ng California Government Code, Seksyon 54953(e)
  3. Update ukol sa Pagmamapa
  4. Update ukol sa Plano sa Pag-abot sa Komunidad
  5. Ang Timeline/Kalendaryo para sa mga Gawain/Mga Tungkuling Dapat Tapusin
  6. Mga Plano para sa Gawain ng Task Force
  7. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  8. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  9. Pagtatapos

  Date & Time

  Monday, December 6, 2021
  5:30 pm

  Online

  REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE
  WATCH: San Francisco Cable Channel 26, 78 or 99 (depending on your provider)
  WATCH: www.sfgovtv.org

  WATCH: https://bit.ly/3dbFgS4
  PASSWORD: comment

  PUBLIC COMMENT CALL-IN
  1 (415) 655-0001
  Meeting ID 2487 747 8128 # #
  View Livestream

  Documents

  December 6, 2021 RDTF Draft Meeting Minutes

  December 6, 2021 RDTF Final Meeting Minutes

  Last updated December 6, 2021