Disyembre 10, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

In this page:

  Agenda

  1. Pagmamapa
  2. Ang Timeline/Kalendaryo para sa mga Gawain/Mga Tungkuling Dapat Tapusin
  3. Mga Plano para sa Gawain ng Task Force
  4. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  5. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  6. Pagtatapos
  Last updated December 3, 2021