Disyembre 10, 2021 Muling pagdidistrito ang pagpupulong ng Task Force

December 10, 2021

In this page:

  Agenda

  1. Pagmamapa
  2. Ang Timeline/Kalendaryo para sa mga Gawain/Mga Tungkuling Dapat Tapusin
  3. Mga Plano para sa Gawain ng Task Force
  4. Pangkalahatang Pampublikong Komento
  5. Mga Usapin sa Susunod na Adyenda
  6. Pagtatapos

  Date & Time

  Friday, December 10, 2021
  3:00 pm

  Online

  REMOTE MEETING VIA VIDEOCONFERENCE
  WATCH San Francisco Cable Channel 26, 78 or 99 (depending on your provider)
  WATCH www.sfgovtv.org

  WATCH: https://bit.ly/3d9WEXf
  PASSWORD: comment

  PUBLIC COMMENT CALL-IN
  1 (415) 655-0001
  Meeting ID 2488 581 0001 # #
  View Livestream

  Documents

  December 10, 2021 RDTF Draft Meeting Minutes

  December 10, 2021 RDTF Final Meeting Minutes

  Last updated December 3, 2021