Mga Mapa

Tingnan ang mga mapa ng mga lugar ng botohan at pinagbobotohang mga distrito sa lungsod.

Mapa para sa Marso 5, 2024 na eleksyon

Mapa ng mga pinagbobotohang distrito at hangganan ng mga presinto

Indibidwal na mga mapa ng mga Superbisoryal na Distrito

Visit our office to view or request printed versions of the city's district maps. 

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 19, 2023