Maging makakalikasan! Mag-paperless na!

Suriin ang inyong pamplet para sa botante gamit ang inyong screen!

Makatatanggap ang bawat botante ng Pamplet ng Impormasyon para sa Botante at Halimbawang Balota bago ang bawat eleksyon. Naglalaman ito ng impormasyon tungkol sa mga lokal na kandidato, mga panukala sa balota, at marami pang iba.

Inaalok namin ang pamplet sa ilang digital at nakaimprentang format. Papadalhan namin kayo sa koreo ng karaniwang papel na format maliban na lamang kung hilingin ninyo sa aming ihinto ito.

Madali lang humiling na pahintuin ang pagpapadala ng pamplet sa koreo:

  1. Isumite ang inyong hiling sa pamamagitan ng Voter Portal, o
  2. mag-email sa amin, o
  3. tawagan kami sa 415-554-4310.

Kung may ibang botante kayong kasama sa bahay, maaari kayong makibahagi na lamang sa iisang papel na pamplet. Halimbawa, maaari ninyong piliing huwag nang mapadalhan ng papel na pamplet, habang patuloy pa ring makatatanggap ang inyong kabahay.

Sa pagpili ng digital, maaari kayong:

  • makasagip ng mga puno at makatipid sa mga dolyar na buwis na gagamitin sa pag-iimprenta at pagpapadala sa koreo;
  • makapag-access ng inyong online na pamplet kahit saan at kahit kailan;
  • makabawas sa kalat sa inyong mailbox o mesa;
  • bumalik sa dati ninyong kagustuhan kung sakaling magbago ang inyong isip.   

Paano maa-access ang online na pamplet:

Ipinopost namin ang online na pamplet 40 na araw bago sumapit ang bawat eleksyon sa mga format na PDF, HTML, at XML. Makukuha naman sa wikang Ingles lamang ang MP3 na format. 

Kung hiniling ninyong ipahinto ang pagpapadala sa koreo, ipapadala namin sa inyo ang link ng pamplet kapag handa na ito. Maaari ninyong piliing matanggap ang link sa inyong email o sa postcard na may QR code.

Paano maa-access ang ibang mga format ng pamplet:

Naglalabas din kami ng pamplet sa ilang aksesibleng mga format:

  • Malaki ang pagkaka-imprenta
  • Ingles lamang na audio sa USB flash drive
  • Ingles lamang na audio sa CD

Tumawag sa 415-554-4310, TTY 415-554-4368, o padalhan kami ng email para isumite ang inyong hiling para sa aksesibleng pamplet.

Maaari din kayong makakuha ng Ingles lamang na talking book na pamplet at libreng audio player sa Talking Books and Braille Center. Mapupuntahan ito sa ikalawang palapag ng pangunahing aklatan sa 100 Larkin Street.

Humingi ng tulong

Department of Elections

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
City Hall, Room 48
San Francisco, CA 94102

Phone

Fax: 415-554-7344
TTY: 415-554-4386

中文: 415-554-4367
Español: 415-554-4366
Filipino: 415-554-4310

Last updated April 20, 2023