Magpabakuna laban sa COVID-19

Manatiling up-to-date. Magpabakuna, magpa-booster.

Anong gagawin

Kids 11 and under must have permission from their parent or guardian to get vaccinated.

Mag-book ng appointment o mag-drop in sa pangkalahatang pampublikong site para sa pagbabakuna

Ang mga bakuna at booster ay lubos na mabisa para maiwasan ang pagkakaroon ng malubhang sakit o pagkasawi ng mga tao mula sa COVID-19.

Magpa-appointment sa iyong doktor.

O pumunta sa malapit na botika o site ng pagpapabakuna. Maraming site ang tumatanggap ng mga drop-in.

Ang mga batang nasa edad na 5 hanggang 11 ay may pahintulot dapat ng kanilang magulang o tagapag-alaga.

Puwede ka ring magpabakuna sa mga event ng pagbabakuna sa komunidad. Tingnan kung may event ng pagbabakunang malapit sa iyo.

Ang mga taong nasa bahay o nakatira sa mga lugar na may mataas na panganib ay maaaring magpabakuna sa bahay.

Pumili ng bakuna

Ang mga bakunang Pfizer at Moderna ay mas kanais-nais. Mas umuubra ang mga ito laban sa mga bagong variant ng virus at mas kaunti ang mapanganib na side effect ng mga ito.

Available ang Johnson & Johnson (Janssen) sa ilang partikular na sitwasyon.

Makipag-usap sa iyong doktor at tingnan ang availability nito kung magbu-book.

Kung wala ka pang 18 taong gulang, Pfizer lang ang puwedeng bakuna para sa iyo. Tumingin ng higit pang impormasyon tungkol sa pagpapabakuna kung wala ka pang 18 taong gulang.

Ang lahat ng uri ng bakuna ay sinuri, ligtas, at mabisa. Matuto pa tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 mula sa CDC.

Kunin ang iyong unang serye ng mga dosis

Para sa Pfizer at Moderna, 2 dosis ang kukumpleto ng iyong unang serye.

Inirerekomenda ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco na matanggap mo ang 1st at 2nd mong dosis nang malapit sa mga agwat na ito hangga't maaari:

  • Pfizer, 3 linggong (21 araw) pagitan
  • Moderna, 4 na linggong (28 araw) pagitan

Kung hindi mo nasundan ang inirerekomendang agwat na ito, tanggapin ang iyong 2nd dosis nang hanggang 8 linggo (56 na araw) pagkatapos ng iyong 1st dosis. Kahit na mas matagal pa roon, dapat mo pa rin itong kunin.

Para sa Johnson & Johnson, makukumpleto ng 1 dosis ang iyong unang serye ng bakuna.

Para sa lahat ng bakuna, kapag nakumpleto mo ang iyong unang serye, aabot ng 2 linggo bago ka magkaroon ng ganap na imyunidad.

Huwag kaligtaan ang iyong pangalawang appointment hangga't maaari. Kung mangyari ito, makipag-ugnayan sa lokasyon kung saan mo nakuha ang iyong unang dosis. Kung hindi ka makakapagpabakuna ng pangalawang dosis doon, maghanap ng ibang lugar para sa pagpapabakuna.

Manatiling up-to-date sa iyong mga bakuna

Up-to-date ka sa iyong mga bakuna kung pareho mong nagawa ang mga sumusunod:

Kung ikaw ay 12 taong gulang pataas at natapos mo na ang iyong unang serye, kunin ang iyong booster sa oras na maging kwalipikado ka. Hindi ka magiging up-to-date hangga't hindi mo ito nagagawa.

Up-to-date sa kanyang mga bakuna ang isang taong natapos na sa kanyang unang serye pero hindi pa kwalipikado para sa booster. Pero hindi na siya magiging up-to-date kung hindi pa siya nagpaturok ng booster sa oras na maging kwalipikado siya para dito.

Matuto tungkol sa pagsasaoras ng iyong booster.

Itabi ang iyong vaccine card

Itago ang iyong CDC vaccine card sa isang ligtas na lugar. Kung mawala mo ang iyong card, tingnan ang iyong mga opsyon.

Kapag nakompromiso ang iyong immune system

Kung ang iyong immune system ay medyo o labis na nakompromiso, maaari kang mangailangan ng dagdag na dosis ng bakuna. Ang dagdag na dosis na ito ay maaaring hindi kapareho ng booster. Makipag-usap sa iyong doktor. 

Gastusin at insurance

Ang mga bakuna ay libre. Hindi mo kailangan ng insurance para makakuha ng bakuna.

Sumakay sa Muni o Paratransit nang libre, papunta sa at pauwi mula sa iyong appointment

Sa Muni, ipakita ang iyong vaccine card o patunay ng iyong appointment. Maaari ka ring magpakita ng kumpirmasyon sa email o larawan ng iyong card. Tingnan ang gabay ng SF sa pagbiyahe sa pampublikong transit.

Para sa impormasyon sa Paratransit, pumunta sa website ng SFMTA.

Sumakay ng Lyft o Uber nang libre papunta at mula sa pagpapabakuna mo 

Gamitin ang app para maghanap ng sasakyan. Tingnan ang mga detalye mula sa Lyft o Uber.

Kung ikaw ay isang tagapangalaga ng kalusugan

Kung ikaw ay isang tagapangalaga ng kalusugan, basahin ang mga instruksyon at patnubay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco.

Humingi ng tulong

Mapa ng pagpapabakuna

Call center para sa pagbabakuna laban sa COVID-19 ng SFDPH

Tumawag sa 628-652-2700 para mag-book ng appointment, maghanap ng lugar, o para sa mga pangkalahatang tanong. Puwede ka ring mag-email sa sfvaxnow@sfdph.org.

Last updated March 29, 2022