Magpabakuna laban sa COVID-19

Ang mga bakuna ay bukas sa sinumang 6 na buwang gulang at mas matanda, ang mga booster sa sinumang 5 taong gulang at mas matanda.

Anong gagawin

Ang mga batang wala pang 11 taong gulang ay dapat na may pahintulot mula sa kanilang magulang o tagapag-alaga para mabakunahan.

Mag-book ng appointment o mag-drop in sa pangkalahatang pampublikong site para sa pagbabakuna

Napakamabisa ng mga bakuna at booster sa pagpigil na magkasakit o mamatay ang mga tao sa COVID-19 at pinapababa ang panganib na magkaroon ng Covid sa mahabang panahon.

Tingnan ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga bakuna para sa mga batang 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang.

Saan pupunta

Sa iyong doktor o grupo ng pangangalagang pangkalusugan

Magtakda ng oras sa iyong doktor o grupo ng pangangalagang pangkalusugan.

Sa ganitong paraan natatanggap ng karamihan ng tao sa San Francisco ang kanilang mga bakuna. Ang malalaking sistema sa kalusugan at ilang klinika ay may mga site para sa bakuna na makakatanggap ng mas maraming tao.

Isang malapit na botika

Maaari ka ring pumunta sa malapit na botika. Marami ang tumatanggap ng mga drop in.

Maaaring hilingin sa iyong magbigay ng patunay ng insurance. Ngunit bibigyan ka pa rin ng mga botika ng bakuna o booster kung wala kang insurance.

Isa sa aming mga affiliated na site

Kung wala kang insurance, isa kang miyembro ng San Francisco Health Network, o may mga humahadlang sa iyo sa pagpapabakuna, pumunta sa isa sa aming mga affiliated na site para sa bakuna. Marami ang tumatanggap ng mga drop in.

Maghanap ng lugar

Maghanap ng malaking site ng pangangalagang pangkalusugan, botika, o pampublikong kalusugan kung saan ka magpapabakuna sa San Francisco. Marami ang tumatanggap ng mga drop in.

Puwede ka ring magpabakuna sa mga event ng pagbabakuna sa komunidad. Tingnan kung may event ng pagbabakunang malapit sa iyo.

Ang mga taong nasa bahay o nakatira sa mga lugar na may mataas na panganib ay maaaring magpabakuna sa bahay.

Pumili ng bakuna

Ang mga bakunang Pfizer at Moderna ay mas kanais-nais. Mas umuubra ang mga ito laban sa mga bagong variant ng virus at mas kaunti ang mapanganib na side effect ng mga ito.

Available ang Johnson & Johnson (Janssen) sa ilang partikular na sitwasyon.

Makipag-usap sa iyong doktor at tingnan ang availability nito kung magbu-book.

Kung wala ka pang 18 taong gulang, puwede sa iyo ang mga bakunang Pfizer at Moderna. Tingnan pa ang tungkol sa pagpapabakuna kung wala ka pang 18 taong gulang.

Ang lahat ng uri ng bakuna ay sinuri, ligtas, at mabisa. Matuto pa tungkol sa mga bakuna laban sa COVID-19 mula sa CDC.

Kunin ang iyong unang serye ng mga dosis

Para sa Pfizer at Moderna, 2 dosis ang kukumpleto ng iyong unang serye.

Kunin ang iyong una at ika-2 dosis nang malapit sa mga agwat na ito hangga't maaari:

  • Pfizer, 3 hanggang 8 linggong pagitan
  • Moderna, 4 hanggang 8 linggong pagitan

Kung makakaligtaan mo ang inirerekomendang agwat na ito, dapat mo pa rin itong kunin.

Para sa Johnson & Johnson, makukumpleto ng 1 dosis ang iyong unang serye ng bakuna.

Para sa lahat ng bakuna, kapag nakumpleto mo ang iyong unang serye, aabot ng 2 linggo bago ka magkaroon ng ganap na imyunidad.

Huwag kaligtaan ang iyong pangalawang appointment hangga't maaari. Kung mangyari ito, makipag-ugnayan sa lokasyon kung saan mo nakuha ang iyong unang dosis. Kung hindi ka makakapagpabakuna ng pangalawang dosis doon, maghanap ng ibang lugar para sa pagpapabakuna.

Magpa-booster

Kunin ang iyong una o ika-2 booster sa lalong madaling panahon na magiging kwalipikado ka. Matuto pa tungkol sa pagpaplano ng oras ng iyong mga booster at kung sino ang makakakuha ng pangalawang booster.

Manatiling up-to-date sa iyong mga bakuna

Ikaw ay up-to-date sa iyong mga bakuna kung pareho mong:

Kung ikaw ay 5 taong gulang at mas matanda at natapos mo ang iyong unang serye, sa sandaling magkwalipika ka, magpa-booster na. Hindi ka magiging up-to-date hangga't hindi mo ito nagagawa.

Up-to-date sa kanyang mga bakuna ang isang taong natapos na sa kanyang unang serye, pero hindi pa kwalipikado para sa kanyang mga booster. Pero hindi na siya magiging up-to-date kung hindi pa siya nagpaturok ng booster sa oras na maging kwalipikado siya para dito.

Kapag nakompromiso ang iyong immune system

Kung ang iyong immune system ay medyo o labis na nakompromiso, maaari kang mangailangan ng dagdag na dosis ng bakuna. Ang dagdag na dosis na ito ay hindi kapareho ng booster. Makipag-usap sa iyong doktor.

Itabi ang iyong vaccine card

Itago ang iyong CDC vaccine card sa isang ligtas na lugar. Kung mawala mo ang iyong card, tingnan ang iyong mga opsyon.

Gastusin at insurance

Ang mga bakuna ay libre. Hindi mo kailangan ng insurance para makakuha ng bakuna.

Sumakay sa Muni o Paratransit nang libre, papunta sa at pauwi mula sa iyong appointment

Sa Muni, ipakita ang iyong vaccine card o patunay ng iyong appointment. Maaari ka ring magpakita ng kumpirmasyon sa email o larawan ng iyong card. Tingnan ang patnubay ng SF sa pagbiyahe sa pampublikong transit.

Para sa impormasyon sa Paratransit, pumunta sa website ng SFMTA.

Sumakay ng Lyft o Uber nang libre papunta at mula sa pagpapabakuna mo 

Gamitin ang app para maghanap ng sasakyan. Tingnan ang mga detalye mula sa Lyft o Uber.

Kung ikaw ay isang tagapangalaga ng kalusugan

Kung ikaw ay isang tagapangalaga ng kalusugan, basahin ang mga instruksyon at patnubay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco.

Humingi ng tulong

Mapa ng pagpapabakuna

Call center para sa pagbabakuna laban sa COVID-19

Tumawag sa 1-855-970-0077 para mag-book ng appointment, maghanap ng lugar, o para sa mga pangkalahatang tanong. Puwede ka ring mag-email sa sfvaxnow@sfdph.org.

Last updated August 4, 2022