Magpabakuna laban sa COVID-19

Ang mga bakuna ay bukas sa sinumang 6 na buwang gulang at mas matanda.

Anong gagawin

Lubos na epektibo ang mga bakuna at booster para maiwasan ng mga taong magkaroon ng matinding sakit o mamatay dahil sa COVID-19.

Binabawasan din ng mga ito ang panganib ng pagkakaroon ng mahabang Covid.

Manatiling up-to-date sa mga bakuna

 • Hindi na available ang mga pangunahing serye (monovalent) ng mga bakunang Pfizer at Moderna na ginamit mula 2020 hanggang Marso 2023. Sa halip, ang lahat ng bakunang Pfizer at Moderna ay bivalent (may 2 strain ng virus) at nagbibigay ng proteksyon laban sa mga strain ng COVID-19 virus na mas kamakailan lang na naging aktibo.
 • Dapat makatanggap ng dosis ng bivalent na bakuna ang lahat ng nasa 6 na taong gulang pataas, kung wala pa sila nakakatanggap nito.
 • Maaaring makatanggap ng isang karagdagang dosis ang mga taong nasa 65 taong gulang pataas na nakatanggap ng isang dosis ng bivalent na bakuna, nang hindi bababa sa 4 na buwan pagkatapos ng kanilang paunang dosis.
 • Maaring piliin ng mga taong may mahihinang immune system na nakatanggap na ng bivalent na bakuna na makatanggap ng isang karagdagang dosis, nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng kanilang paunang dosis. Para sa mga taong may mahihinang immune system na nasa pagitan ng 6 na buwan at 5 taong gulang, nakadepende sa bakunang dati nilang natanggap ang kanilang pagiging kwalipikado para sa mga karagdagang dosis.
 • Dapat makatanggap ng isa hanggang dalawang dosis ng bivalent na bakuna ang mga batang nasa 6 na buwan hanggang 5 taong gulang na nakatanggap na ng isa, dalawa, o tatlong dosis ng monovalent na bakuna. Nakadepende ang bilang ng mga dosis na inirerekomenda sa kung aling bakuna ang natanggap na nila at bilang ng mga dosis na natanggap na.

Kung hindi ka pa nababakunahan

 • Dapat makatanggap ng isang dosis ng bivalent na bakuna ang lahat ng nasa 6 na taong gulang pataas na hindi pa nababakunahan. Hindi kinakailangan ang maraming dosis, maliban sa inirerekomenda sa mga taong may mahihinang immune system na tumanggap ng karagdagang dosis ng bivalent na bakuna nang hindi bababa sa 2 buwan pagkatapos ng unang dosis, at maaaring piliin ng mga taong nasa 65 taong gulang pataas na tumanggap ng karagdagang bivalent na dosis nang hindi bababa sa 4 na buwan pagkatapos ng unang dosis.
 • Ang mga batang nasa 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang na kasalukuyang hindi pa nababakunahan ay maaaring tumanggap ng alinman sa:
  • Dalawang dosis na serye ng bivalent na bakunang Moderna
  • Tatlong dosis na serye ng bivalent na bakunang Pfizer
 • Maaaring tumanggap ng dalawang dosis ng bivalent na bakunang Moderna o isang dosis ng bivalent na bakunang Pfizer ang mga batang nasa 5 taong gulang at kasalukuyang hindi pa nababakunahan.

Matuto pa tungkol sa mga bakuna at booster

Saan pupunta

Sa iyong doktor o grupo ng pangangalagang pangkalusugan

Magtakda ng oras sa iyong doktor o grupo ng pangangalagang pangkalusugan.

Sa ganitong paraan natatanggap ng karamihan ng tao sa San Francisco ang kanilang mga bakuna.

Ang malalaking sistema sa kalusugan at ilang klinika ay may mga site para sa bakuna na makakatanggap ng mas maraming tao.

Isang malapit na botika

Maaari ka ring pumunta sa malapit na botika. Marami ang tumatanggap ng mga drop in.

Maaaring hilingin sa iyong magbigay ng patunay ng insurance.

Kahit na wala kang insurance, bibigyan ka pa rin ng mga botika ng bakuna o booster.

Isa sa aming mga affiliated na site

Kung ikaw ay:

 • Walang insurance
 • Miyembro ng San Francisco Health Network
 • Nahirapang makakuha ng access sa mga bakuna

Pumunta sa isa sa aming mga affiliated na lugar ng pagbabakuna.

SF residents only. No insurance required.

1. Neighborhood sites weekly schedule

Print this schedule

Schedule an appointment at these sites

Monday

The Village (Visitacion Valley)
1099 Sunnydale Avenue
9:30am—4:30pm 

Tuesday

Southeast Health Center (Bayview) 
2401 Keith Street 
9:00am—5:00pm 
Closed for lunch 12:30—1 pm

Wednesday

Samoan Community Development Center (Sunnydale)
2055 Sunnydale 
9:30am—3:30pm 

Ella Hill Hutch Community Center (Fillmore/Western Addition)
1181 Golden Gate Ave.
10:00am—5:30pm

Thursday

Southeast Health Center (Bayview) 
2401 Keith Street 
9:00am—5:00pm 
Closed for lunch 12:30—1 pm

Latino Taskforce Hub (Mission) 
701 Alabama Street 
10:00am—3:00pm 

Friday

24th & Capp St. COVID Vaccination Site (Mission)
24th Street and Capp Street 
9:00am—4:00pm 
More info about this site

Saturday

24th & Capp St. COVID Vaccination Site (Mission)
24th Street and Capp Street 
9:00am—4:00pm 
More info about this site

Ella Hill Hutch Community Center (Fillmore/Western Addition)
1181 Golden Gate Ave.
10:00am—5:30pm

 

2. Clinic sites

Ask your provider if you should get vaccinated against RSV

A new vaccine came out in 2023 that protects against RSV. RSV is another virus that causes illness similar to a cold. But babies and older adults can sometimes become very sick from RSV and need to be hospitalized.

Because of this, the RSV vaccine is recommended for certain groups:

 • Older adults
  • People age 60 years or older should ask their provider if the vaccine is right for them.
 • Pregnant people
  • All pregnant people should get the vaccine at 32-36 weeks to give their baby immunity against RSV.

For convenience, you can get vaccines for COVID-19, flu, and RSV all in one visit.

Espesyal na mga kaso

Get vaccinated if you cannot leave your home

Get vaccinated if you cannot leave your home

SFDPH has limited capacity to vaccinate individuals in their homes. Ask your health care provider about getting it at your next health care visit, or if they can do it at your home.

If your health care provider cannot do it, call 628-652-2700 or email mobilevac@sfdph.org with your name and phone number. We will contact you about scheduling a vaccine appointment in your home.

Get permission for the COVID-19 vaccine if you're under 18

Get permission for the COVID-19 vaccine if you're under 18

Those under 18 must have permission to get vaccinated and boosted. Check your vaccine site for any requirements ahead of going to get vaccinated.

Bring a parent or guardian with you

You can verify you have permission from your parent or guardian if you bring them with you to get vaccinated or boosted.

OR

Get a permission form

Contact the vaccine site you’re going to and find out if they have a permission form. Print it out and have your parent or guardian sign the form. Bring it with you when you get vaccinated.

OR

Have the vaccine provider call your parent or guardian

Have the vaccine provider call your parent or guardian to get their permission over the phone. If your parent or guardian says no to the vaccine, you can’t get the vaccine.

More information

See official healthcare provider guidance about consenting for minors, from the California Department of Public Health.

Get proof of your COVID-19 vaccine status

Get proof of your COVID-19 vaccine status

Option 1. Get your immunization history through your healthcare provider or the clinic that vaccinated you

If you shared your vaccination information with your healthcare provider, they should have your vaccine on record.

You can look it up yourself, in your online health record under the immunization history section. If you don’t see it, ask your healthcare provider how to access your COVID-19 vaccine record. 

You can also ask your healthcare provider if they can check the California Immunization Registry (CAIR). They should have a record of when and where you got your vaccine.

Option 2. Get your vaccination record directly from the State

You can get a QR code that has your COVID-19 vaccine information. Save the QR code as an image on your smartphone. Get your QR code.

The QR code can be scanned at businesses or venues, instead of having to carry and show your CDC vaccine card.

If you are not able to get your QR code, get in touch with the State. It may take 2 to 3 weeks to replace or change your record.

Humingi ng tulong

Tulong sa My Turn

Tawagan ang My Turn sa 1-833-422-4255 o bumisita sa myturn.ca.gov para mag-book ng appointment o humanap ng walk-in na site malapit sa iyo.

Last updated May 19, 2023