Maghanap ng dentista

Makakuha ng mga pangunahing serbisyo sa ngipin tulad ng paglilinis, mga pagpapasta, at simpleng pagbunot ng ngipin.

Anong gagawin

Tingnan ang mga kinakailangan sa pagiging kwalipikado sa ibaba upang makita kung anong mga serbisyo ang sakop para sa iyo.

Magpa-appointment sa iyong klinik para sa ngipin

Upang magpa-appointment, mag-log in sa iyong MyChart account o tumawag sa aming call center. 

Call Center ng SF Health Network

Ire-redirect ka sa isang klinik para sa ngipin kapag tumawag ka sa numerong ito.

Pagiging kwalipikado at mga gastos sa serbisyo

Pagiging kwalipikado at mga gastos sa serbisyo

Para sa mga miyembro ng SF Health Network (SFHN) at Healthy SF:

  • Mga miyembro ng SFHN na may Medi-Cal — Sakop ang mga pangunahing serbisyo sa ngipin
  • Mga kalahok ng Healthy SF — Ibinibigay lang ang pang-emergency na pangangalaga sa ngipin batay sa iskedyul ng bayad sa sliding scale

Para sa mga hindi miyembro ng SFHN:

  • Mga bata — Sakop ang mga pangunahing serbisyo sa ngipin
  • Mga nasa hustong gulang — Pang-emergency na pangangalaga sa ngipin lang sa Medi-Cal o iskedyul ng bayad sa sliding scale

Last updated October 28, 2022