Event

Immigrant Rights Commission special hearing on language access

The San Francisco Immigrant Rights Commission's first part of a two-part series of special virtual hearings on language access in San Francisco.

Date

Monday, April 12, 2021
5:30 pm to 6:30 pm

Location

  • Online
San Francisco Immigrant Rights Commission Special Hearing on Language Access

During the COVID-19 pandemic, community members experienced language barriers accessing financial assistance, health care, and other services. How can the City of San Francisco be more responsive to language access needs during emergencies?

Please join the San Francisco Immigrant Rights Commission for the first part of a two-part series of special virtual hearings on language access in San Francisco.
 

PART I
The SF Language Access Ordinance: What Is It and Where Did It Come From?
Monday, April 12, 2021 | 5:30 pm - 6:30 pm

The first hearing will feature testimony from City officials, authors of the Language Access Ordinance, and members of the Language Access Network on what the Language Access Ordinance is, how it was created, and what gaps remain in providing language access services.

 

Members of the public and impacted individuals are encouraged to attend both hearings. This virtual hearing is open to the public and will be held on the WebEx platform.

Interpretation is available upon request. Email civic.engagement@sfgov.org.

 

La Comisión de Derechos de Inmigrantes presenta una serie de dos audiencias virtuales extraordinarias acerca del acceso lingüístico en San Francisco

Durante la pandemia de COVID-19, miembros de la comunidad experimentaron barreras lingüísticas tratando de conseguir ayuda económica. ¿Cómo podría la Ciudad de San Francisco ser más sensible a las necesidades de acceso lingüístico durante las emergencias?

Sírvase acompañar a la Comisión de Derechos de Inmigrantes para una serie de dos audiencias sobre la accesibilidad lingüística en San Francisco.

 

PARTE I
La Ordenanza de Acceso Lingüístico de San Francisco: ¿qué es y de dónde proviene?
Lunes, 12 de abril de 2021 | 5:30 pm - 6:30 pm

La primera audiencia presentará funcionarios de la Ciudad, autores de la Ordenanza de Acceso Lingüístico y miembros de la Red de Acceso Lingüístico para dar sus testimonios sobre lo que es la Ordenanza de Acceso Lingüístico, cómo fue creada y qué brechas existen para la provisión de servicios de acceso lingüístico.

Inscríbase: bit.ly/irclanguageaccess

Alentamos a los miembros del público y personas afectadas a asistir a ambas audiencias.

Los servicios de interpretación están disponibles a petición por: civic.engagement@sfgov.org.

 

 

三藩市移民權益委員會將舉辦兩場特別網上聽證會關於三藩市語言服務議題

COVID-19大流行期間,社區成員遭遇語言障礙,獲取財務援助、醫療以及其它服務成問題。在疫情當下,三藩市市政府該如何好好回應語言服務的需求?

請參加由三藩市移民權益委員會所舉辦的兩場有關三藩市語言服務議題的特別網上聼證會。

 

第一場
「三藩市語言服務條例」:
甚麼是語言服務條例以及其歷史?
2021年4月12日星期一 | 下午5時30分 - 下午6時30分

首場聽證會將誠邀市府官員、語言服務條例的編寫者以及語言服務網絡的成員就甚麼是語言服務條例、如何制定該條例,以及在提供語言服務方面究竟存在哪些差距等議題發表見解。

報名參加兩場聽證會,請在 Eventbrite上進行網上登記: bit.ly/irclanguageaccess

鼓勵廣大公眾以及受影響的人士届時參加這兩場聽證會。

口譯服務將因應請求而提供。電郵地址:civic.engagement@sfgov.org

 

Inihahandog ng Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ng San Francisco Isang Dalawang-Parteng Serye ng mga Espesyal na Birtwal na Paglilitis hinggil sa Aksesibilidad ng Wika sa San Francisco

Sa loob ng pandemyang COVID-19, nakaranas ang mga miyembro ng komunidad ng mga paghamon sa wika na siyang naging sanhi ng mga hadlang sa pag-akses ng pinansyal na tulong, pangangalaga sa kalusugan, at mga iba pang serbisyo. Paano mas matutugunan ng Lungsod ng San Francisco ang mga pangangailangan sa pag-akses ng wika kapag may emerhensya?

Samahan ang Komisyon sa Karapatan ng mga Imigrante ng San Francisco sa dalawang-parteng serye ng espesyal na birtwal na paglilitis hinggil sa pag-akses ng wika dito sa San Francisco.

PART I
Ang SF Language Access Ordinance: Ano Ito at Saan Ito Nanggaling?
Lunes, Abril 12, 2021 | 5:30 pm - 6:30 pm

Tatalakayin sa unang paglilitis ang testimonya mula sa mga opisyal ng Lungsod, mga manunulat ng Language Access Ordinance, at mga miyembro ng Language Access Network para ipaliwanag kung ano ang Language Access Ordinance, papaano ito binuo, at kung ano ang mga pagkukulang sa paghahatid ng serbisyong pang-wika.

Pagpaparehistro sa: bit.ly/irclanguageaccess 

Inaanyayahan ang mga miyembro ng publiko at mga taong pinaka apektado na dumalo sa parehong paglilitis na gagawin.

Makakakuha ng interpretasyon o pagsasalin sa wika na inyong nais hilingin. Magpadala ng email sa civic.engagement@sfgov.org.