Sumali sa pananaliksik para sa COVID-19

Sumali sa mga pananaliksik na pag-aaral kung nagpositibo ka sa COVID-19, o kung nalantad ka sa isang taong positibo sa COVID-19.

Anong gagawin

Ang mga mananaliksik sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco at University of California ay naghahanap ng mga taong nagpositibo sa COVID-19 o nalantad sa isang taong positibo sa COVID-19 na lalahok sa mga pananaliksik na pag-aaral. 

Mag-sign up para sa mga pag-aaral

Ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at makikipag-ugnayan kami sa iyo.

Puwede ka ring direktang makipag-ugnayan sa pag-aaral gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan na nakasaad para sa bawat indibidwal na pag-aaral.

Tingnan ang mga pag-aaral na bukas sa pagpapatala sa kasalukuyan

Pananaliksik tungo sa bakuna para sa COVID-19

Naghahanap ang mga mananaliksik sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco ng mga taong makakatulong sa paggawa ng bakuna para sa COVID-19. Nagtatala sila, sa kasalukuyan, ng mga taong positibo sa COVID-19 para matuto pa kung paano tumutugon at gumagaling ang ating mga katawan mula sa SARS-CoV-2 virus na tinatawag ding “coronavirus”. Gagamitin ang impormasyong matututunan sa pag-aaral na ito sa paggawa ng mga bakuna at paggamot sa hinaharap. Puwede rin itong gamitin sa paggawa ng mas mahuhusay na pagsusuri para sa pagkakaroon ng SARS-COV-2.

Posibleng kwalipikado ka kung nagpositibo ka sa pagsusuri para sa COVID-19. Kung kwalipikado ka sa isang pag-aaral, babayaran ka para sa panahon at paglahok mo sa pag-aaral.

Matuto pa

Direktang makipag-ugnayan kay:

Long-term Impact of Infection with Novel Coronavirus (LIINC)

Ang pag-aaral na Long-term Impact of Infection with Novel Coronavirus (Pangmatagalang Epekto ng Pagkakaroon ng Novel Coronavirus, LIINC) ay isang pagtutulungan ng mga mananaliksik sa University of California, San Francisco (UCSF) na naghahanap ng mga boluntaryong nasa hustong gulang na nagpositibo sa COVID-19 para maunawaan ang mga pagbabagong nangyayari matapos gumaling mula sa virus.  Sa partikular, susubukang unawain ng pag-aaral kung paano nangyayari at nagbabago ang immunity, gayundin ang mga epekto ng COVID-19 sa iba't ibang organ system.

Puwedeng magboluntaryo ang mga taong nagpositibo sa COVID-19. Kakailanganin mong magbigay ng sampol ng dugo at laway nang ilang beses sa susunod na 2 taon.

Matuto pa

Direktang makipag-ugnayan kay: 

Pag-aaral na COVID-19 Host Immune Response Pathogenesis (Pathogenesis ng Pagtugon ng Immune System ng Host ng COVID-19, CHIRP)

Pinagsisikapan ng mga mananaliksik sa UCSF na unawain kung bakit mas malala ang mga sintomas ng COVID-19 ng ilang indibidwal habang wala o kaunti lang ang sintomas ng iba, na posibleng nauugnay sa genetics, immune defense, o mga personal na katangian gaya ng edad, kasarian, o mga medikal na kundisyon. Gagamitin ang impormasyong ito sa paggawa ng mga bakuna, paggamot, at mas mahuhusay na pagsusuri para sa COVID-19.

Direktang makipag-ugnayan kay:

Hanapin ang COVID - Bumalik sa pakikisalamuha sa iba

Gusto mo bang malaman kung mahahawa mo pa rin ng COVID ang iyong mga kapamilya at kaibigan? Nababahala ka bang makuha nila ito sa iyo? 

Nakikipagtulungan ang mga mananaliksik sa UCSF sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng SF para maunawaan kung kailan at gaano katagal nakakahawa ang mga taong may COVID, bilang bahagi ng pag-aaral ng transmisyon sa sambahayan. Makakatulong ang impormasyong ito na matukoy kung gaano katagal dapat mag-quarantine, at kung kailan puwedeng bumalik ang mga tao sa trabaho o sa pakikisalamuha nila sa iba.

Direktang makipag-ugnayan kay:

Last updated August 7, 2020