2020 Census: Redistricting Task Force

Itinatakda ng Task Force para sa Muling Pagdidistrito ang mga Pinapamahalaang distrito ng Lungsod

In this page:

  Mga Pagpupulong

  DRAFT ng Ulat ng Redistricting Task Force

  2021–2022 Task Force para sa Muling Pagdidistrito ng San Francisco - Pinal na Ulat

  Agarang ipapaskil ang mga isinaling bersiyon matapos matanggap ang mga ito.
  Bukas hanggang sa Mayo 16, 2022 ang panahon para sa pagkomento ng publiko. 
  Isumite ang inyong isinulat na mga komento sa rdtf@sfgov.org o ang nakaimprentang bersiyon nito sa papel (hardcopy) sa Opisina ng Klerk ng Lupon sa Rm. 244 ng City Hall.

   

  Contact us

  Redistricting Task Force, 1 Dr Carlton B. Goodlett Place, City Hall, Room 244, San Francisco, Ca  94102
  (415) 554-4445, rdtf@sfgov.org

  I-click ang mga sumusunod na link para sa access sa wika.

  Censo de 2020: Grupo de Trabajo para la Reorganización de Distritos
  https://sf.gov/es/public-body/2020-census-redistricting-task-force

  2020年人口普查:選區重劃工作組
  https://sf.gov/zh-hant/public-body/2020-census-redistricting-task-force

  2020 Senso: Task Force para sa Muling Pagdidistrito
  https://sf.gov/fil/public-body/2020-census-redistricting-task-force

  Tungkol sa

  Binubuo ng 9 na miyembro ang Task Force para sa Muling Pagdidistrito. Nagtatalaga ng tig-3 miyembro ang Alkalde, ang Board of Supervisors at ang Komisyon sa Eleksyon. Nakikipagtulungan ang 9 na indibidwal na ito sa tauhan ng Lungsod at mga tagapayo na hindi nagtatrabaho para sa Lungsod para magtakda ng mga hangganan para sa mga Pinapamahalaang distrito ng San Francisco pagkatapos ng bawat pederal na census kada sampung taon. Tinitiyak ng Task Force na sumusunod ang mga hangganan sa mga legal na kinakailangang nakatakda sa pederal, pang-estado, at lokal na batas. Bilang bahagi ng prosesong ito, nagsasagawa ang Task Force para sa Muling Pagdidistrito ng maraming pagdinig sa komunidad para tumanggap ng impormasyon mula sa mga residente ng San Francisco.

  Mga tao

  Members - Appointed by the Mayor

  Matthew Castillon
  Lily Ho
  Rev. Arnold Townsend - Chair

  Members - Appointed by the Board of Supervisors

  José María (Chema) Hernandez Gil
  Jeremy Lee
  J. Michelle Pierce

  Members - Appointed by the Elections Commission

  Raynell Cooper
  Chasel Lee
  Ditka Reiner - Vice Chair

  Mga Makukuhang Tulong

  Makipag-ugnayan

  Redistricting Task Force

  1 Dr. Carlton B. Goodlett Place
  City Hall, Room 244
  San Francisco, CA 94102

  Phone