Sumali sa pananaliksik para sa COVID-19

Sumali sa mga pananaliksik na pag-aaral kung positibo ang test mo para sa COVID-19 o may nakasalamuha kang positibo sa COVID-19.

Anong gagawin

Ang mga mananaliksik sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco at University of California ay naghahanap ng mga taong positibo ang test sa COVID-19 o may nakasalamuhang taong positibo sa COVID-19 para lumahok sa mga pananaliksik na pag-aaral. 

Mag-sign up para sa mga pag-aaral

Ibigay ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan at makikipag-ugnayan kami sa iyo.

Puwede ka ring direktang makipag-ugnayan sa pag-aaral gamit ang impormasyon sa pakikipag-ugnayang ibinigay para sa bawat indibidwal na pag-aaral.

Tingnan ang mga pag-aaral na bukas sa pagpapatala sa kasalukuyan

Manaliksik para sa mga taong kamakailang positibo ang test para sa COVID-19

Positibo na ang test mo kamakailan para sa COVID-19 at gusto mo ng sinisiyasat na paggamot sa pamamagitan ng pananaliksik na pag-aaral? Kung gayon, puwedeng kwalipikado ka para sa UCSF na pananaliksik na pag-aaral na nagnanais na mapigilan ang mga pagkakaospital at paglala ng karamdaman.

Puwede kang magkwalipika kung 18 taong gulang ka o mas matanda, positbo ang test para sa COVID-19 sa loob ng 8 araw bago ang pagsisimula ng pag-aaral, at kasalukuyang nakakaranas ng kahit isang sintomas ng COVID.

Hindi ka magkukwalipika kung dati ka na o kasalukuyang nasa ospital para sa COVID-19, nakatanggap ng convalescent plasma treatment o iba pang sinisiyasat na paggamot para sa COVID-19.

Tatagal ang pag-aaral nang 24 na linggo. May ibibigay na bayad para sa mga pagbisita sa klinika at pagkuha ng dugo.

Direktang makipag-ugnayan:

Programang Pananaliksik na Pag-aaral para sa COVID- 19 kasama ang Regeneron

Naging positibo ba ang test mo o ng kaibigan para sa COVID-19? Kasalukuyang naghahanap ang SF Research Institute ng mga boluntaryo para lumahok sa COVID-19 antibody cocktail na sinisiyasat na gamot sa pag-aaral ng Regeneron. Kung naging positibo ang test mo sa loob ng huling 3 araw o pinaghihinalaan mong may COVID-19, posibleng magkwalipika kang lumahok.

Posibleng mabayaran ka ng hanggang $3,650 para sa iyong paglahok.

Bisitahin ang SFRI para makita kung kwalipikado ka.

Direktang makipag-ugnayan:

Ang Long-term Impact of Infection with Novel Coronavirus (Pangmatagalang Epekto ng Impeksyon ng Novel Coronavirus, LIINC)

Ang pag-aaral na Pangmatagalang Epekto ng Impeksyon ng Novel Coronavirus (LIINC) ay sa pagtutulungan ng mga mananaliksik ng UCSF na naghahanap ng mga boluntaryong nasa hustong gulang na positibo ang test para sa COVID-19 para maunawaan ang mga pagbabago na nangyayari pagkatapos na gumaling mula sa virus.  Sa partikular, sinusubukan ng pag-aaral na maunawaan kung paano nagkakaroon ng immunity at paano ito nagbabago sa paglipas ng panahon, pati na rin ang mga epekto ng COVID-19 sa iba't ibang organ system.

Puwedeng magboluntaryo ang mga taong positibo ang test sa COVID-19. Kakailanganin mong magbigay ng sampol ng dugo at laway nang ilang beses sa susunod na 2 taon.

Matuto pa

Direktang makipag-ugnayan: 

Pag-aaral na COVID-19 Host Immune Response Pathogenesis (Pathogenesis ng Pagtugon ng Immune System ng Host ng COVID-19, CHIRP)

Pinagsisikapan ng mga mananaliksik sa UCSF na unawain kung bakit mas malala ang mga sintomas ng COVID-19 ng ilang indibidwal habang wala o kaunti lang ang sintomas ng iba, na posibleng nauugnay sa genetics, immune defense, o mga personal na katangian gaya ng edad, kasarian, o mga medikal na kundisyon. Gagamitin ang impormasyong ito sa paggawa ng mga bakuna, paggamot, at mas mahuhusay na test para sa COVID-19.

Direktang makipag-ugnayan:

Mahanap ang COVID - Pagbalik sa pakikisalamuha sa iba

Gusto mo bang malaman kung puwede mo pa ring mahawaan ng COVID ang iyong mga kapamilya o kaibigan? Nababahala ka bang makuha nila ito sa iyo? 

Nakikipagtulungan ang mga mananaliksik ng UCSF sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng SF para maunawaan kung kailan at gaano katagal nakakahawa ang mga taong may COVID, bilang bahagi ng pag-aaral ng transmisyon sa kabahayan. Makakatulong ang impormasyong ito na matukoy kung gaano katagal dapat mag-quarantine, at kung kailan puwedeng bumalik ang mga tao sa trabaho o sa pakikisalamuha nila sa iba.

Direktang makipag-ugnayan:

Last updated August 4, 2022