Pag-isolate sa bahay kapag mayroon kang COVID-19

Ano ang dapat gawin kung pakiramdam mo ay may sakit ka, nagpositibo ka sa COVID-19, o naghihintay ka ng mga resulta ng pagpapasuri.

Anong gagawin

This information is captured in more detail in your post-test booklet. More detailed isolation guidance is available from the Department of Public Health.

Manatili sa bahay hanggang sa bumuti ang iyong pakiramdam

Huwag pumasok sa trabaho. Huwag umalis ng bahay maliban na lang kung ikaw ay kukuha ng pangangalagang pangkalusugan. Huwag tumanggap ng mga bisita sa iyong bahay.

Magpahinga at uminom ng maraming likido. Puwede kang uminom ng acetaminophen (tulad ng Tylenol) para mabawasan ang lagnat at pananakit. Huwag magbigay ng anumang gamot sa mga bata na wala pang 2 taong gulang nang hindi muna kumokonsulta sa doktor. 

Limitahan ang contact sa mga taong kasama mo sa bahay

Manatili sa iyong sariling kuwarto, hangga't maaari. Gumamit ng hiwalay na banyo, kung puwede.

Huwag maghanda o maghain ng pagkain para sa iba. Gumamit ng sarili mong kutsara't tinidor, plato, tuwalya, sapin sa kama, o iba pang gamit sa bahay. Huwag ipahiram ang mga ito.

Limitahan ang iyong contact sa mga alagang hayop.

Sundin ang mga tip para sa personal na kalinisan at paglilinis para manatiling malusog sa panahon ng outbreak ng coronavirus. Magsuot ng takip sa mukha, o pagsuotin ang mga taong nasa paligid mo ng takip sa mukha.

Puwede kang humingi ng tulong sa iyong mga kaibigan o mahal sa buhay

Kung may mga magtatanong kung paano sila makakatulong, puwede nilang gawin ang sumusunod:

 • Mag-iwan ng mga pagkain at inumin sa harap ng bahay mo
 • Ibili ka ng gamot para maibsan ang mga sintomas
 • Tumulong sa pag-aalaga ng mga bata, magulang, o iba pang dependent
 • Tumulong sa pag-aalaga ng mga alaga mong hayop

Kung pupunta ang iyong mga kaibigan at kapamilya para tumulong, ipaalala sa kanilang magsuot ng takip sa mukha at hugasan ang kanilang mga kamay.

Kung magpopositibo ka sa COVID-19

Kung magpopositibo ka, may health worker mula sa Lungsod na tatawag sa iyo, mula sa 628-217-6101. Hinding-hindi namin tatanungin ang iyong social security number, pinansyal na impormasyon, o katayuan sa immigration.

Kung mayroon kang COVID-19, abisuhan ang iyong mga close contact

Subukang tandaan ang mga naging close contact mo sa loob ng 48 oras bago ka nagpasuri para sa COVID-19. Dapat nilang i-quarantine ang kanilang sarili sa kani-kanilang bahay

Kapag tumawag sa iyo ang health worker ng Lungsod, itatanong nila kung sino ang mga pisikal mong nakaugnayan kamakailan. Pagkatapos noon, puwede kaming makipag-ugnayan sa mga posibleng nalantad sa COVID-19. 

Kung ayaw mong ihayag ang iyong pagkakakilanlan sa iyong mga close contact, tumawag sa 415-554-2830 para sa tulong.

Kasama sa mga close contact ang sinumang:

 • Kasama mo sa bahay o nakasama mo nang magdamag
 • Nakatalik mo
 • Nag-aalaga sa iyo 
 • Inaalagaan mo
 • Nakasalamuha mo nang may layong wala pang 6 na talampakan sa loob ng 15 minuto o higit pa
 • Nagkaroon ng direktang contact sa mga likido mula sa iyong katawan, kasama ang ubo o sipon

Kailan ka puwedeng huminto sa pag-isolate

Puwede mong ihinto ang iyong pag-isolate kapag akma ang lahat ng sumusunod: 

 • Bumaba na sa 100.4° Fahrenheit (38.0° Celsius) ang iyong temperatura sa nakalipas na 72 oras, nang hindi umiinom ng gamot na tulad ng acetaminophen
 • Naibasan na ang iyong pag-ubo at problema sa paghinga sa nakalipas na 72 oras
 • Hindi bababa sa 10 araw na ang lumipas matapos magsimula ang iyong mga unang sintomas

Puwede kang atasan ng iyong doktor na mag-isolate nang mas matagal sa bahay, depende sa kasaysayan ng iyong kalusugan.

Kung magpopositibo ka pero pakiramdam mo ay wala kang sakit, manatili sa bahay nang hindi bababa sa 10 araw pagkatapos mong magpasuri.

Hindi mo kailangang magnegatibo sa pagsusuri sa COVID-19 para makabalik sa trabaho.

Tingnan ang gabay mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan

Tingnan ang Gabay sa Pag-isolate at Pag-quarantine ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San Francisco Department of Public Health) sa wikang English中文العربيةFilipinoEspañol, Русский, o한국어

I-download ang gabay para sa pagtatapos ng pag-isolate at pagbalik sa trabaho.

Letter for employees who got tested for Covid 19 to print in case employers request a health clearance letter to return to work.

Espesyal na mga kaso

Mga bata o taong may mga espesyal na pangangailangan

Hindi kailangang mag-isolate sa bahay ang mga taong nangangailangan ng pangangalaga.

Mga manggagawa sa mga pasilidad ng may kasanayan sa pangangalaga

Kailangan mong magkaroon ng mas mahihigpit na pamantayan para sa pagbalik sa trabaho. Tingnan ang gabay para sa mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health).

Humingi ng tulong

Phone

311

Humingi ng tulong sa pagkain, pabahay, o iba pang pangangailangan.

Team sa pag-iimbestiga ng kaso

Kung magpopositibo ka, tatawagan ka namin. Hinding-hindi namin tatanungin ang iyong social security number, pinansyal na impormasyon, o katayuan sa immigration.

Case investigation team

If you test positive, you will get a text from "CA COVID Team." We may also call you. We will never ask for your social security number, financial information, or your immigration status.

Last updated July 20, 2020