Magsuot ng mask

Kapag ikaw ay nasa loob o nasa mataong lugar, nagbibigay ang mask ng karagdagang proteksyon sa iyo at sa lahat

Nakasuot dapat ang lahat ng mask kapag nasa loob ng mga pampublikong gusali

Anuman ang status ng iyong bakuna, dapat kang magsuot ng mask sa loob ng lahat ng pampublikong gusali. Kabilang dito ang mga lugar tulad ng mga tindahan at restaurant (kapag hindi aktibong kumakain o umiinom), at sa malalaking event sa loob.

Dapat kang magsuot ng mask sa lahat ng negosyo at venue, pati na rin kapag ikaw ay:

 • Naghahanap ng pangangalagang pangkalusugan (kasama ang anumang waiting room)
 • Nasa loob ng K-to-12 na paaralan, pasilidad sa pangangalaga sa bata, pambatang sports, o iba pang lugar na may kabataan 
 • Nasa loob ng mga shelter para sa walang tirahan, sentro ng paglamig, at shelter para sa emergency
 • Nasa mga pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga at mga sentro ng pangangalaga sa nasa hustong gulang at matatanda
 • Nasa loob ng bilangguan

Magkakabisa ang update na ito sa kautusang pangkalusugan sa pagsusuot ng mask ng San Francisco hanggang Enero 31, 2022.

Transportasyon

Dapat ka ring magsuot ng mask kapag ikaw ay:

 • Sa pampublikong transportasyon (o mga looban)
 • Nagmamaneho ng o nakasakay sa isang taxi o rideshare na sasakyan (kahit mag-isa ka lang)

Ang mga scarf, ski mask, balaclava, o bandana ay hindi pinapayagan sa anumang pampublikong transportasyon (o habang naghihintay nito). Ito ay sa pamamagitan ng CDC order. Tingnan ang tagubilin sa SF sa pagbiyahe sa pampublikong transit.

Hindi kinakailangang magsuot ng mask ang ilang partikular na grupo

Mga bata

Hindi dapat magsuot ng mga mask ang mga batang wala pang 2 taong gulang. Maaaring hindi sila makahinga.

Ang mga batang 2 taong gulang at mas matanda pa ay dapat magsuot ng mga mask sa loob ng mga pampublikong gusali. Kasama rito ang paaralan sa personalmga programang pangkabataan, at mga programa ng pangangalaga sa bata pati na rin pambatang sports. Gayunpaman, hindi dapat tumangging magbigay ang mga negosyo ng mahalagang serbisyo, gaya ng mga grocery, sa isang tao dahil walang suot na panakip-mukha o hindi nakasuot nito nang maayos ang isang bata.

Mga taong may ilang partikular na pangangailangan sa kalusugan at kaligtasan

Hindi mo kailangang magsuot ng mask kung:

 • Ikaw ay may pisikal, intelektuwal, o developmental na kapansanan na dahilan kung bakit hindi ka makapagsuot ng mask.
 • Mayroon kang sulat mula sa isang medikal na propesyonal na nagsasabing hindi mo kailangang magsuot nito dahil sa iyong kundisyon. Hindi kailangang ipaliwanag ng dokumento ang iyong medikal na kundisyon. Dapat kasama sa dokumentasyon ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan at lisensya ng medikal na propesyonal.
 • Magiging dahilan ka ng panganib sa kaligtasan sa trabaho (ayon sa mga itinalagang gabay sa kalusugan at kaligtasan) sa pamamagitan ng pagsusuot ng kahit ano sa iyong mukha habang nasa trabaho.

Hindi ka dapat magsuot ng mask kung:

 • Ikaw ay nahihirapang huminga o hindi nakakapag-alis ng iyong mask nang hindi nagpapatulong.
 • Ikaw ay bingi at gumagamit ng mga paggalaw ng mukha at bibig bilang bahagi ng pakikipag-ugnayan. Dapat mong alisin ang iyong mask habang nakikipag-ugnayan.

Kung sa ilan pang ibang dahilan ay hindi ka makakapagsuot ng medikal o telang mask, dapat ka pa ring magsuot ng isang bagay sa iyong ilong at bibig, tulad ng gaiter na may 2 layer.

Ang pinakamagandang mask ay isang mask na maayos ang pagkakalapat at may magandang filtration

Ang mask na maayos ang pagkakalapat ay walang awang sa pagitan ng mukha at mask, halimbawa, sa itaas ng ilong o sa mga gilid. Sa pamamagitan ng magandang filtration, nahahadlangan ang mga particle ng virus (sakit) para hindi ito lumusot sa mask mismo. Makakakuha ka ng magandang filtration gamit ang mga tamang materyales at sa pamamagitan ng paggamit ng mas maraming layer.

Pagsusuot ng dobleng mask

Ang pagsusuot ng dobleng mask ay isang epektibong paraan para mapaganda ang pagkakalapat at filtration. Maaaring magsuot ng masikip na mask na gawa sa tela sa ibabaw ng surgical/disposable mask para mapaganda ang pagkakalapat ng mask sa mukha.

Mga mask na gawa sa tela

Maaaring maging epektibo ang mga mask na gawa sa tela kung ito ay masikip at gawa sa materyales na nagfi-filter out ng maliliit na particle. Ang magagandang mask na gawa sa tela ay may:

 • Dalawang layer ng masinsing hinabing cotton na may pangatlong layer na hindi hinabing tela
 • Ang pangatlong layer ay maaaring isang mask filter insert, o synthetic na tela gaya ng polypropylene
 • Mga nose wire para mabawasan ang awang mula sa ilong
 • Mga naa-adjust na ear loop o strap na nakapaikot sa ulo para mabawasan ang mga awang mula sa mukha.

Mga medical mask (mga surgical o disposable face mask)

Kadalasang maluwag ang mga medical mask. Maaari mong ayusin ang pagkakalapat sa iba't ibang paraan gaya ng paggamit ng mask fitter o brace. Maghanap ng mga mask na may:

 • 3 layer
 • Naa-adjust na nose wire
 • Mga panali sa halip na mga ear loop dahil posibleng maayos nito ang pagkakalapat
 • Pumasa sa ASTM F2100; ASTM F2100 level 2 para sa mas mataas na filtration efficiency (American Society for Testing and Materials)

Mga N95, KN95, at KF94 mask

Ang mga N95 (nakakatugon sa pamantayan ng NIOSH) o KN95 at KN94 (nakakatugon sa internasyonal na pamantayan) na maayos ang pagkakalapat ay nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa COVID-19. Mas mahusay na nafi-filter ng mga ito ang mga particle ng COVID-19 kaysa sa iba pang mask.

Magbasa pa tungkol sa kung paano sulitin ang pagsusuot ng mask.

Anuman ang uri ng mask, dapat mo itong isuot nang nakatakip sa iyong bibig at ilong para maging epektibo ito. Ang pinakamagandang mask ay ang mask na isinusuot mo lagi at nang tama.

Kailan dapat magsuot ng mas epektibong mask

Mas mainam na magsuot ng N95, KN95, KF94, dobleng mask, o nakalapat na medical mask kapag ikaw ay:

 • May mga kasamang taong mas may mataas na panganib na magkaroon ng malalang sakit mula sa COVID-19
 • Nag-aalaga o nakatira kasama ng mga taong may COVID-19 o nalantad dito
 • Nasa loob kasama ng mga taong hindi nabakunahan o kung saan hindi mo alam kung nabakunahan ba sila
 • Nasa loob na may hindi magandang bentilasyon
 • Sa mga mataong lugar kung saan hindi ka makakalayo sa ibang tao

Ano ang hindi dapat gamitin para sa pag-iwas sa COVID-19

Huwag gumamit ng mask o pantakip sa mukha na may mga butas, kabilang ang:

 • Mga halloween o plastic mask
 • Mga ski mask na may mga butas para sa ilong o bibig
 • Mga mask na may one-way valve na idinisenyo para sa mas madaling paghinga (karaniwang isang raised plastic disk na kasinglaki ng barya, sa harap o gilid ng mask)

Ang mga butas o one-way valve ay nagbibigay-daan na makalabas ang mga droplet sa mask, na naglalantad sa mga taong malapit. Kung may suot kang ganito, dapat kang magsuot ng ibang pantakip sa mukha sa ibabaw na walang valve.

Panatilihin itong malinis

Kung nasa labas ka ng iyong bahay at nabasa ang iyong pantakip sa mukha, maghanda ka ng isa pang pantakip sa mukha upang mapalitan ito.

Labhan nang madalas ang iyong mga reusable na pantakip sa mukha, pinakamainam pagkatapos ng bawat paggamit. Labhan ang mga ito sa pinakamaligamgam na tubig na posible, patuyuin ang mga ito sa pinakamataas na heat setting, at iwanan ang mga ito sa dryer hanggang sa tuluyang matuyo.

Linisin ang iyong mga kamay bago at pagkatapos hawakan ang iyong mukha, mask, o pantakip sa mukha.

Ang CDC ay may mga tagubilin kung paano suotin at linisin ang iyong pantakip sa mukha

Last updated January 27, 2022