Humingi ng tulong para sa mga nakatatanda at taong may mga kapansanan

Mga resource para sa pangangalaga sa bahay, transportasyon, at mga koneksyon sa komunidad sa panahon ng pandemya ng coronavirus.

Ang mga nakakatanda at taong dati nang may kundisyong medikal ay partikular na bulnerable sa COVID-19. Mahalagang manatili sa bahay at mag-shelter in place, para mabawasan ang panganib.

Maraming resource ang lungsod at ang mga partner ng ating komunidad para suportahan ang mga mas nakakatanda at taong may kapansanan na matugunan nila ang mga mahalagang pangangailangan habang naka-shelter in place. Kasama rito ang pangangalaga, transportasyon, pakikipag-ugnayan, at maraming iba pang suporta.

Get help with vaccines

Find information and schedule an appointment online.

The City has set up a call center to help people who are 65 and older and those with disabilities who are unable to easily access the internet or schedule an appointment through their provider. Call 628-652-2700 to learn about vaccine options and get help in booking an appointment.

Getting vaccinated if you’re homebound

The City is partnering with community health service providers to ensure homebound individuals have access to the vaccine.

If you receive most of your healthcare at home and must get vaccinated at home, email cictvaxcc@sfdph.org or call 628-652-2700 for help.

You can also contact your primary care provider. Many health service systems are setting up mobile vaccinations for their patients.

Other vaccine resources

“Vaccinating those with disabilities and those at higher risk” flyer available in English, SpanishChinese, and Filipino.

See recording of March 17, 2021 Vaccine Town Hall for People with Disabilities and Health Conditions.

Humingi ng tulong sa bahay

Ang Departamento ng Mga Serbisyo sa Kapansanan at Pagtanda (Department of Disability and Aging Services, DAS) ay may iba't ibang available na resource sa lahat ng nakakatanda at nasa hustong gulang na may kapansanan, na nangangailangan ng tulong sa bahay sa mga bagay tulad ng:

  • Paliligo
  • Pagbibihis
  • Paghahanda ng mga pagkain
  • Pagkuha ng mga grocery 

Ang mga resource ay mula sa pangangalaga sa bahay at suporta ng boluntaryo.

Kung mayroon kang provider ng pangangalaga sa bahay, ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San Francisco Department of Public Health) ay may gabay sa Pagprotekta ng Mga Provider at Kliyente ng Pangangalaga sa Bahay laban sa COVID-19.

Pag-deliver ng pagkain para sa mga nakakatanda

Puwede kang makatanggap ng 3 libreng pagkain mula sa restaurant sa isang araw kung ikaw ay matanda na at nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng pagkain.

Alamin ang iyong pagiging kwalipikado para sa Great Plates Delivered SF sa pamamagitan ng pagtawag sa DAS sa 415-355-6700.

Transportasyon

Ang programang Essential Trip Card ay naghahatid ng pinahusay na abot-kaya at accessible na opsyon sa transportasyon para sa mga taong may kapansanan at nakakatanda.

Nagbibigay ang SF Paratransit ng iba't ibang karagdagang accessible na opsyon sa transportasyon para tulungan ang mga nakakatanda at taong may kapansanan na makapaglibot nang ligtas sa Lungsod.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa serbisyo ng Muni, tingnan ang page na COVID19 Developments and Response ng SFMTA.

Makipag-ugnayan para sa mga alalahanin sa accessibility at pagkakaroon ng koneksyon sa komunidad sa may kapansanan

Makakatulong ang Opisina ng Meyor para sa may Kapansanan (Mayor’s Office on Disability, MOD):

Manatiling konektado at aktibo

Mahalagang manatili sa bahay para mabawasan ang iyong tsansa ng pagkakasakit. Pero puwede kang manatiling may pakikipag-ugnayan sa iyong komunidad at lumahok sa mga aktibidad mula sa bahay.

Sa panahong ito, madaling malungkot at mapanghinaan ng loob. Makipag-ugnayan sa miyembro ng pamilya o kaibigan para magkaroon ng koneksyon. Tingnan ang gabay tungkol sa mga mas ligtas na pakikipag-ugnayan sa panahon ng pandemic.

Puwede ring tumawag ang mga nakakatanda sa Friendship Line sa 415-750-4111 para sa isang kaibigan na puwedeng makinig at kumportableng pakikipag-usap, araw man o gabi.

Tulungan ang iyong mga kapitbahay

Maging boluntaryo sa emergency kung gusto mong tumulong sa mga nakakatanda o nasa hustong gulang na may kapansanan.

Last updated June 09, 2021