Humingi ng tulong para sa mga nakatatanda at taong may mga kapansanan

Mga resource para sa pangangalaga sa bahay, transportasyon, at mga koneksyon sa komunidad sa panahon ng pandemya ng coronavirus.

Ang mga nakakatanda at taong dati nang may kundisyong medikal ay partikular na bulnerable sa COVID-19. Mahalaga ang pagpapabakuna at pagsunod sa pinakamahuhusay na kagawian upang mapigilan ang COVID-19.

Maraming resource ang Lungsod at ang mga partner ng ating komunidad para sa pagsuporta sa mahahalagang pangangailangan ng mga mas nakakatanda at mga taong may kapansanan. Kasama rito ang pangangalaga, transportasyon, pakikipag-ugnayan, at maraming iba pang suporta.

Humingi ng tulong sa mga bakuna

 

Maghanap ng impormasyon at mag-iskedyul ng appointment online.

Ang Lungsod ay nagtayo ng call center para matulungan ang mga taong edad 65 pataas at ang mga may kapansanan na hindi madaling nakaka-access sa internet o nakakapag-iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng kanilang provider. Tumawag sa 628-652-2700 upang matuto tungkol sa mga opsyon sa bakuna at humingi ng tulong sa pag-book ng appointment.

Pagpapabakuna kung nasa bahay ka lang

Nakikipagtulungan ang Lungsod sa mga tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad upang matiyak na may access sa bakuna ang mga indibidwal na nasa bahay lang.

Kung natatanggap mo ang karamihan ng iyong healthcare sa bahay at kailangan mong magpabakuna sa bahay, mag-email sa cictvaxcc@sfdph.org o tumawag sa 628-652-2700 para humingi ng tulong.

Maaari mo ring kontakin ang iyong pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga. Maraming sistema ng serbisyong pangkalusugan ang nagse-set up ng mga mobile na pagbabakuna para sa kanilang mga pasyente.

Iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon sa bakuna

Ang flyer na “Pagbabakuna sa mga may kapansanan at mga mas nasa panganib” ay available sa InglesSpanishChinese, at Filipino.

Tingnan ang recording ng Town Hall tungkol sa Bakuna para sa Mga Taong may Kapansanan at Kundisyon sa Kalusugan noong Marso 17, 2021.

Humingi ng tulong sa bahay

Ang Departamento ng Mga Serbisyo sa Kapansanan at Pagtanda (Department of Disability and Aging Services, DAS) ay may iba't ibang available na resource sa lahat ng nakakatanda at nasa hustong gulang na may kapansanan, na nangangailangan ng tulong sa bahay sa mga bagay tulad ng:

  • Pagligo
  • Pagbibihis
  • Paghahanda ng mga pagkain
  • Pagkuha ng mga grocery 

Ang mga resource ay mula sa pangangalaga sa bahay at suporta ng boluntaryo.

Kung mayroon kang provider ng pangangalaga sa bahay, ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng San Francisco (San Francisco Department of Public Health) ay may gabay sa Pagprotekta ng Mga Provider at Kliyente ng Pangangalaga sa Bahay laban sa COVID-19.

 

Paghahatid ng pagkain para sa mga mas nakakatanda

Puwede kang makatanggap ng 3 libreng pagkain mula sa restaurant sa isang araw kung ikaw ay matanda na at nangangailangan ng tulong sa pagkuha ng pagkain.

Alamin ang iyong pagiging kwalipikado para sa Great Plates Delivered SF sa pamamagitan ng pagtawag sa DAS sa 415-355-6700.

Transportasyon

Ang programang Essential Trip Card ay naghahatid ng pinahusay na abot-kaya at accessible na opsyon sa transportasyon para sa mga taong may kapansanan at nakakatanda.

Nagbibigay ang SF Paratransit ng iba't ibang karagdagang accessible na opsyon sa transportasyon para tulungan ang mga nakakatanda at taong may kapansanan na makapaglibot nang ligtas sa Lungsod.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa serbisyo ng Muni, tingnan ang page na COVID19 Developments and Response ng SFMTA.

Makipag-ugnayan para sa mga alalahanin sa accessibility at pagkakaroon ng koneksyon sa komunidad sa may kapansanan

Makakatulong ang Opisina ng Meyor para sa may Kapansanan (Mayor’s Office on Disability, MOD):

Manatiling konektado

Sa panahong ito, madaling malungkot at mapanghinaan ng loob. Makipag-ugnayan sa isang kapamilya o kaibigan para makakonekta. Tingnan ang patnubay tungkol sa mas ligtas na maliliit na pagtitipon habang unti-unti tayong muling nagbubukas.

Puwede ring tumawag ang mga nakakatanda sa Friendship Line sa 415-750-4111 para sa isang kaibigan na puwedeng makinig at kumportableng pakikipag-usap, araw man o gabi.

Tulungan ang iyong mga kapitbahay

Maging boluntaryo sa emergency kung gusto mong tumulong sa mga nakakatanda o nasa hustong gulang na may kapansanan.

Last updated June 29, 2021