Kumuha ng patunay ng katayuan ng iyong pagbabakuna

Itago ang iyong CDC vaccine card sa isang ligtas na lugar. Kung mawawala mo ang iyong card, tingnan ang iyong mga opsyon.

Anong gagawin

Itago ang iyong CDC vaccine card sa isang ligtas na lugar, kasama ang iba pang mahahalagang dokumento. Ibahagi ang impormasyon ng iyong bakuna para sa COVID-19 sa iyong healthcare provider. Kunan ng litrato o gumawa ng kopya ng iyong vaccine card.

Kung nawala mo ang iyong CDC card bago makakuha ng pangalawang dosis, maaari kang humingi ng kapalit na card sa pagkuha mo ng iyong pangalawang dosis.

Kung mawala mo ang iyong CDC card pagkatapos mong makuha ang iyong huling dosis, puwede kang makakuha ng kapalit na card o makuha ang iyong tala ng pagpapabakuna. Puwede mong gamitin ang iyong CDC card o ang digital na record ng bakuna ng estado bilang pruweba ang pagbabakuna. 

Opsyon 1 . Papalitan ang iyong CDC card sa kung saan ka nagpabakuna

Makipag-ugnayan sa klinika o health provider kung saan ka nagpabakuna. Humingi ng kapalit na card. Mayroon sila ng tala ng iyong bakuna doon.

Kung binakunahan ka ng iyong regular na healthcare provider, puwede mong i-contact ang klinika o health provider kung saan ka binakunahan at humiling ng pamalit na card. Mayroon sila ng tala ng iyong bakuna doon. 

Kung nagsara na ang site kung saan ka binakunahan, gamitin ang opsyon 2 o 3.

Opyson 2. Kunin ang kasaysayan ng iyong pagpapabakuna sa pamamagitan ng iyong healthcare provider

Kung ibinahagi mo ang impormasyon ng iyong pagpapabakuna sa iyong healthcare provider, dapat na nasa tala nila ang iyong pagpapabakuna.

Maaaring ikaw mismo ang maghanap nito, sa iyong online na talaang pangkalusugan sa ilalim ng seksyong kasaysayan ng pagpapabakuna. Kung hindi mo ito makita, tanungin ang iyong healthcare provider kung paano i-access ang iyong tala ng pagpapabakuna laban sa COVID-19. 

Maaari mo ring hilingin sa iyong healthcare provider kung maaari nilang tingnan sa California Immunization Registry (CAIR). Nakatala dapat sa kanila kung kailan at saan mo natanggap ang iyong bakuna.

Opsyon 3. Kunin ang tala ng iyong pagpapabakuna nang direkta mula sa Estado

Puwede kang makakuha ng QR code na may impormasyon ng iyong bakuna para sa COVID-19. I-save ang QR code bilang imahe sa iyong smartphone.

Ang QR code ay puwedeng i-scan sa mga negosyo o venue, sa halip na dalhin ang ipakita ang iyong card ng bakuna ng CDC.

Kung hindi mo makukuha ang iyong QR code, makipag-ugnayan sa Estado. Maaaring tumagal nang 2 hanggang 3 linggo para palitan o baguhin ang iyong record. 

Kung nasa iyo pa rin ang iyong CDC card, puwede kang mag-upload ng litrato ng iyong card para baguhin ang iyong digital record.

Opsyon 4. Mga banyang pagpapabakuna (o mula sa iba pang mga estado ng US)

Kung ang iyong bakuna ay mula sa ibang estado o bansa, dapat kang magpakita ng pruweba ng pagpapabakuna mula sa pamahalaan. Kakailanganin mo ring magpakita ng photo ID. 

Ang San Francisco ay kasalukuyang tumatanggap lang ng beripikasdyon ng mga aprubadong bakuna ng World Health Organization (WHO) para sa mga bumibisita sa iba pang mga bansa.

Opsyon 5. Ipakita ang digital proof

Gamitin ang mga aprubadong app na ito para magpakita ng patunay ng pagbabakuna sa mga negosyo at lugar sa San Francisco.

Humingi ng tulong

Phone

Last updated March 18, 2022