Humingi ng pahintulot para sa bakuna laban sa COVID-19 kung wala ka pang 18 taong gulang

Dapat na humingi muna ng pahintulot ang mga taong wala pang 18 taong gulang para mabakunahan at ma-boost.

Anong gagawin

Tingnan ang iyong lugar para sa bakuna para sa anumang mga kinakailangan bago pumunta para magpabakuna.

Maaari mong tawagan ang warmline ng COVID-19 sa 628-652-2700 para sa mga tanong tungkol sa tatlong opsyon sa ibaba.

Magsama ng magulang o tagapag-alaga

Puwede mong i-verify na may pahintulot ka mula sa iyong magulang o tagapag-alaga kung isasama mo sila para mabakunahan at ma-boost.

O

Kumuha ng form sa pahintulot

Makipag-ugnayan sa lugar para sa pagpapabakuna na pupuntahan mo at alamin kung mayroon silang form ng pahintulot. I-print ito at palagdaan sa iyong magulang o tagapag-alaga ang form. Dalhin ito kapag nagpabakuna ka.

O

Patawagin ang provider ng bakuna sa iyong magulang o tagapag-alaga.

Patawagin ang provider ng bakuna sa iyong magulang o tagapag-alaga upang makuha ang kanilang pahintulot sa telepono.

Kung hindi pumayag ang magulang o tagapag-alaga sa bakuna, hindi ka makakapagpabakuna.

Mas marami pang impormasyon

Tingnan ang opisyal na patnubay ng tagapangalaga ng kalusugan tungkol sa pagpapahintulot sa mga menor-de-edad, mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng California.

Last updated March 10, 2023