Magpasuri sa San Francisco

Ihanda ang mga test kit sa bahay. Anumang oras na masama ang pakiramdam mo o magkaroon ka ng kilalang pagkakalantad, magpasuri.

Kung magpopositibo ang test mo, dapat magsimula sa loob ng 5 araw ng pagkakasakit ang karamihan ng mga paggamot para sa Covid.

Magpasuri

Palagi

Dapat palagi kang magpa-test kapag may mga sintomas ka ng COVID-19.

 

Dapat ka ring magpa-test kapag nagkaroon ka ng malapit na pakiki-ugnay sa isang taong may Covid. Magpa-test 3 hanggang 5 araw matapos ang iyong pagkalantad. Opsyonal ang pagpapasuri nang mas maaga upang malaman kung positibo ka.

 

Kung magpopositibo ang test mo at nasa mas mataas na panganib ka na magkaroon ng malubhang sakit, maaaring kwalipikado ka para sa mga gamot sa Covid. Tingnan kung ikaw ay nasa panganib at kung paano makatanggap ng maagang paggamot.

 

Magpa-test din kapag hiniling ng iyong paaralan, lugar ng trabaho, doktor, o ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan.

Opsyonal

Magandang ideya na magpa-test bago at pagkatapos ng mga aktibidad na naglalagay sa iyo o sa iba sa mas matinding panganib para sa Covid, gaya ng:

  • Malalaking pagtitipon
  • Mga indoor setting na matao

Magandang ideya rin na magpa-test kapag nagtatrabaho ka sa lugar na mas mataas ang panganib ng transmisyon, gaya ng:

  • Mga shelter para sa mga walang tirahan
  • Mga Kulungan
  • Mga lugar kung saan mayroon kang malapit na pakiki-ugnay sa publiko

Tingnan ang detalyadong patnubay sa pagpapa-test mula sa Estado ng California.

Mga libre at murang test

Maaaring mag-order ang bawat kabahayan ng 4 na libreng COVID-19 test sa bahay. Mag-click dito para matuto pa.

 

Dapat na masaklawan ng insurance sa kalusugan ang 8 home test kada tao kada buwan. Tingnan ang website ng iyong insurance company para makita kung paano makukuha ang mga test sa pamamagitan ng pag-pick up o ng mga reimbursement.

 

Makahanap ng libre o murang testing sa mga parmasya at mga site na pangkomunidad.

 

Libre ang mga pagsusuri sa mga site na pinapatakbo ng San Francisco. Ngunit kung mayroon kang insurance sa kalusugan, sisingilin ng Lungsod ang iyong insurance.

Iba pang impormasyon

Mga uri ng mga test

Mga uri ng mga test

May 2 uri ng test na makakapagsabi sa iyo kung may COVID-19 ka ngayon:

  • Mga antigen test
  • PCR o NAAT

Puwede kang makakuha ng mga antigen at PCR o NAAT test sa isang klinika, site sa pag-test, o lab.

Puwede ka ring magpa-antigen at PCR o NAAT test sa bahay. Tinatawag ang mga ito na pag-test nang nasa bahay o over-the-counter test.

Kailan mas mahusay ang mga antigen test

Kailan mas mahusay ang mga antigen test

Mas mabuti ang isang antigen test kaysa sa isang PCR test kapag gusto mong manatili sa bahay pagkatapos magkasakit o magpositibo.

Mas mabuti rin ito kapag nagkaroon ka ng malapit na pakiki-ugnay sa isang taong may Covid at nagkaimpeksyon ka ng Covid sa huling 90 araw.

Mas mahusay ang mga antigen test sa pag-detect ng virus na nakakahawa pa.

Puwedeng manatiling positibo sa mga PCR test nang mas matagal kaysa sa panahong nakakahawa.

Gayunpaman, posibleng hindi makita ng mga antigen test ang maagang impeksyon. Kung may mga sintomas ka o may malapit na pakiki-ugnay at negatibo ang test, mag-test ulit pagkalipas ng 12 hanggang 24 na oras.

Mayroon ding antibody test. Sinasabi nito sa iyo na kung nagkaroon ka na ng Covid dati at ginagawa ito sa isang klinika o lab.

Pagsusuri sa bahay

Pagsusuri sa bahay

Sasabihin sa iyo ng mga pag-test nang nasa bahay kung may COVID-19 ka ngayon. Hindi nito masasabi sa iyo kung nagkaimpeksyon ka na dati.

Posibleng hindi makita ng mga ito ang maagang impeksyon. Kung may mga sintomas ka ng Covid at negatibo ang test, ulitin ang iyong test sa loob ng 12 hanggang 24 na oras.

Pagkuha ng mga pag-test nang nasa bahay

Makakuha ng mga pag-test nang nasa bahay nang over-the-counter sa mga parmasya o sa pamamagitan ng koreo.

Dapat na masaklawan ng iyong insurance sa kalusugan ang 8 home test kada tao kada buwan. Direktang makipag-ugnayan sa iyong insurer.

Ang mga pag-test nang nasa bahay ay puwedeng rapid antigen o molecular test (PCR/NAAT). May impormasyon ang FDA sa kung aling mga antigen at PCR/NAAT self-test ang dapat gamitin.

Para saan gagamitin ang mga pag-test nang nasa bahay

Posibleng hindi ka puwedeng gumamit ng pag-test nang nasa bahay para sa mga layunin ng pangangalaga sa kalusugan o para sa paglalakbay. Tingnan ang anumang mga kinakailangan sa pangangalaga sa kalusugan o paglalakbay bago mo gamitin ang test.

Puwedeng gamitin ang mga pag-test nang nasa bahay para bumalik sa trabaho, paaralan, o hindi para sa pangangalagang pangkalusugan na setting. Kung humingi ang iyong employer ng test, makipag-ugnayan sa iyong supervisor para sa mga instruksyon kung paano iulat ang mga resulta ng iyong test.

Walang printout ng iyong mga resulta sa karamihan ng mga pag-test nang nasa bahay. Hindi magbibigay ang Departamento ng Pampublikong Kalusugan (Department of Public Health o DPH) ng liham ng iyong mga resulta. Posibleng hindi magbigay ang mga tagapangalaga ng kalusugan ng liham dahil hindi nila nakitang ginawa mo ang test.

Positibo ang test

Kapag nagpositibo ka gamit ang pag-test nang nasa bahay:

  • Malamang na may COVID-19 ka, kahit na wala kang mga sintomas
  • Hindi mo kailangang kumpirmahin ang resulta sa pamamagitan ng pagpunta sa isang lab, klinika, o testing site
  • Makipag-usap agad sa isang doktor; hindi mo kailangan ng isa pang test para makakuha ng paggamot

Hindi mo kailangang iulat ang iyong positibong resulta sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan.

Tingnan ang higit pang impormasyon ng CDC sa mga pag-test nang nasa bahay.

Iyong privacy

Iyong privacy

Hindi mo kailangan ng doctor's note para magpaiskedyul ng pagsusuri.

Kumpidensyal ang ibibigay mong personal na impormasyon. Iuulat ang resulta ng iyong pagsusuri sa mga departamento ng kalusugan sa San Francisco, sa iyong tinitirhang county, at sa estado.

Kung ibinahagi mo ang pangalan ng iyong doktor, makukuha rin ng iyong doktor ang mga resulta mo.

Dapat personal na magbigay ng pahintulot ang isang magulang o tagapag-alaga sa pagpapasuri ng isang batang wala pang 13 taong gulang. Ang tagapag-alaga ang makakakuha ng mga resulta.

Para sa mga kabataang 13 hanggang 17 taong gulang, puwedeng silang magpasuri nang mag-isa. Makukuha nila ang kanilang mga sariling resulta ng pagsusuri.

ag-test para sa paglalakbay

ag-test para sa paglalakbay

Para sa lahat ng internasyonal na paglalakbay sa Estados Unidos, hindi mo na kailangang magpa-test bago ang iyong flight.

Inirerekomenda ng CDC na magpa-test ka bago at pagkatapos maglakbay, lalo na kung nanggaling ka sa lugar kung saan mataas ang panganib ng pagkalantad sa COVID, anuman ang status ng iyong bakuna.

Makakuha ng maagang paggamot

Kung magpositibo ka at mas malaki ang panganib ng matinding karamdaman, posibleng kwalipikado ka para sa mga gamot sa Covid.

Makita kung nanganganib ka at kung paano makakakuha ng maagang paggamot.

Mga lokasyon ng pagsusuri at higit pa

Magpasuri sa labas ng bahay

Pagkatapos ng iyong pagsusuri

About

Tinutukoy ng pagsusuri para sa COVID-19 kung mayroon kang virus sa oras na magpasuri ka. Hindi nito sinusuri ang pagkakaroon ng immunity o kung nagkaroon ka na ng virus dati.

Kung negatibo ang iyong pagsusuri, dapat mag-ingat ka pa rin. Puwede ka pa ring mahawa. O puwede ka pa ring magkaroon ng COVID-19, pero hindi pa ipinapakita ng pagsusuri na nahawa ka. Kung may mga sintomas ka ng COVID-19, magpa-test ulit pagkalipas ng 12 hanggang 24 na oras.

Mayroon ka bang mga tanong o kailangan mo ba ng tulong? Tumawag sa 311, 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo.