Narito na ang bakuna para sa COVID-19, pero kaunti lang ang supply

Ang bakuna ang isa sa pinakamahahalagang paraan para mawakasan ang pandemya. Pero limitado ang mga supply. Kasalukuyan naming binabakunahan ang mga healthcare worker, mga taong edad 65 pataas, at mga taong nagtatrabaho sa paaralan, childcare, mga serbisyong pang-emergency, at pagkain at agrikultura. Available ang bakuna sa pamamagitan ng pagpapa-appointment sa mga site na may mataas na volume at mga pagkomunidad na site, ilang klinika, at parmasya. Kapag pagkakataon mo na, kunin ito para sa kalusugan mo, iyong mga mahal sa buhay, at iyong komunidad.

“Laguna Honda resident Hilario De Los Santos gets the COVID-19 vaccine” by Laguna Honda Hospital

Ang kailangan mong malaman

Sino ang puwedeng magpabakuna sa ngayon?

Ang mga taong kwalipikado ngayong magpabakuna ay:

Tumingin ng higit pang detalye mula sa estado tungkol sa kasalukuyang pagiging kwalipikado.

 

Magpabakuna kung kwalipikado ka. Ang ilang site ay nagbu-book lang ng mga appointment para sa mga taong edad 75 pataas dahil sa limitadong supply.

 

Kailan ko makukuha ang bakuna?

Simula Marso 15, ang mga taong may ilang partikular na kapansanan o kondisyon sa kalusugan ay kwalipikado sa bakuna. Tingnan ang mga detalye mula sa estado.

 

Kahit kwalipikado ka, posibleng walang available na dosis sa ngayon. Nananatiling napakalimitado ng supply ng bakuna. Patuloy na tumingin ng mga available na appointment.

 

Malamang ay hindi magkaroon ang pangkalahatang publiko ng access sa bakuna hanggang sa huling bahagi ng 2021, kung kailan mas marami nang bakuna. Maabisuhan kapag kwalipikado ka para sa bakuna.

Saan ko makukuha ang bakuna?

Matatanggap ng karamihan ng mga tao ang bakuna sa pamamagitan ng pagpapa-appointment sa isa sa mga lugar para sa maraming tao na kasalukuyang sine-set up ng Lungsod at mga lokal na provider ng pangangalagang pangkalusugan.

 

Ibibigay rin ang bakuna sa pamamagitan ng mga ilang klinika at parmasya sa komunidad, maging sa  mga lugar para sa pag-access ng bakuna sa komunidad.

 

Sumakay sa Muni o Paratransit nang libre, papunta at paalis mula sa iyong appointment.

 

Magpabakuna kung kwalipikado ka.

Paano umeepekto ang mga bakuna?

Sa mga kasalukuyang bakuna, kinakailangan ng mga taong kumuha ng 2 dosis, na may pagitang 3 hanggang 4 na linggo, depende sa bakuna.

 

Ang kapwa dosis ay dapat na mula sa iisang uri ng bakuna.

 

Tinuturuan ng bakuna ang ating mga cell na gumawa ng mga hindi mapaminsalang protina na mistulang virus.  Natutukoy ng iyong immune system na wala dapat na ganitong protina, at gumagawa ito ng immune response para maalis ito.

 

Kaya naman malalabanan na ng iyong immune system ang totoong virus sakaling malantad ka rito sa ibang pagkakataon.

 

Matuto pa tungkol sa mga bakunang gawa sa mRNA mula sa Mga Center para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (Centers for Disease Control and Prevention, CDC).

Paano naaaprubahan ang mga bakuna?

Mahigit 70,000 tao na may iba't ibang edad, lahi, etnisidad, at medikal an kundisyon ang lumahok sa mga klinikal na pagsubok para matiyak na nakakatugon ang mga bakuna sa mga pamantayan sa kaligtasan, at na iniaalok ng mga ito ang mga proteksyong kailangan natin.

 

Sinusuri ng Komite ng Pagpapayo para sa Mga Kasanayan sa Pagbabakuna (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) ng CDC ang lahat ng datos bago ito magrekomenda ng anumang uri ng bakuna para sa COVID-19. 

 

Matagal nang napatunayang ligtas at mabisa ang mga bakuna. Bagama't pinapabilis ang produksyon ng bakuna para sa COVID-19 hangga't posible,  may mga ipinapatupad na pamamaraan para matiyak na ligtas ang mga ito.

Kailangan ko pa rin bang magsuot ng mask kapag nabakunahan na ako?

Oo! Matatagalan bago makakuha ng bakuna ang lahat ng gusto ng bakuna para sa COVID-19. Kakailanganin mo rin ng 2 dosis ng mga kasalukuyang bakuna para ganap na maprotektahan. Aabutin nang ilang linggo bago magkaroon ng ganap na immunity.

 

Bukod pa rito, bagama't posibleng mapigilan ng virus ang pagkakasakit mo, hindi pa natutukoy sa ngayon kung puwede ka pa ring maging carrier ng virus at makahawa ng iba. 

 

Hangga't hindi pa nadaragdagan ang kaalaman dito, patuloy na protektahan ang iyong sarili at ang ibang tao. Patuloy na magsuot ng mask at magpanatili ng 6 na talampakang distansya mula sa iba.

 

Manatiling malusog sa panahon ng pandemya.

Higit pang impormasyon

Downloadable resources

Panoorin ang isang doktor ng ZSFG na kunin ang kauna-unahang bakuna para sa COVID-19 sa SF

In this video

Noong Disyembre 15, 2020, ang Medical Director of Critical Care ng Zuckerberg San Francisco General (ZSFG) na si Dr. Antonio Gomez ang naging kauna-unahang indibidwal sa San Francisco na nakatanggap ng bakuna para sa COVID-19. Nakapanggamot na si Dr. Gomez ng mga pasyenteng may napakalalang COVID-19.